مشکل‌های تخصصی بم به شبیه به اندازه نوک سال نوک دادن می‌شودایسنا/کرمان رییس اداره نظارت بر راه‌های کشاورزی راهداری استان کرمان در خصوص ضعیف اعتبارات در بم ذکر شد: در سال ۱۴۰۰ ارزش حوزه راه‌های کشاورزی در شهرستان بم ۲۵میلیارد بوده در حالی کدام ممکن است مبلغ قرارداد پیمانکار بالغ بر ۳۰ میلیارد تومان بوده است.

به گزارش ایسنا علیرضا باغخانی روز دوشنبه در جریان بازدید اجتناب کرده اند مشکل های آسفالت راه های کشاورزی بم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در تنظیم مونتاژ در جدا خصوصی مدیران این شهرستان به در ترکیبی خبرنگاران خاص داشت: جهت نوک دادن ۱۱ مشکل راه کشاورزی بم خواستن به ۵۰ میلیارد تومان celeb  است.

این در مدیریت یکپارچه داد: در جدا خصوصی ملاحظه به بیان کردن مشکل های    در این شهرستان خواستن به celeb بیشتری دارد کدام ممکن است ۵۰ میلیارد تومان celeb تولید عکس نیز برای ۱۶۶ کیلومتر راه توسط انگشت احداث خواستن است.

 باغخانی افزود: در صورت تامین celeb اجتناب کرده اند سوی کمیته این سیستم ریزی شهرستان حتما این مشکل ها به شبیه به اندازه نوک سال به اتمام خواهند رسید.

رییس اداره نظارت بر راه‌های کشاورزی اداره کل بار بزرگراه ای استان کرمان خاص کرد: مشکل راه روستای کشیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمیس ۶ میلیارد تومان  celeb خواستن داردکه  پیمانکار مشغول به شکل است کدام ممکن است سه میلیارد تومان تخصیص یافته است کدام ممکن است در صورت تامین celeb بعدی مشکل به شبیه به اندازه نوک سال نوک دادن احتمالاً خواهد بود.

این در مدیریت به مشکل باز کردن سیدی اشاره کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: مشکل باز کردن سیدی در جدا خصوصی هشت میلیارد تومان متنوع از پیمانکار شده کدام ممکن است در صورتی کدام ممکن است 4 میلیارد تومان تخصیص یابد به شبیه به اندازه نوک این مشکل نوک دادن تبدیل می تواند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند جمله تولید عکس مشکل های این شهرستان نوک دادن راه های کشاورزی مرغک-اولیا، گوروئیه-طاغوییه، سروستان گور-آنتنی باغگل، محمدآباد-سبزوییه- پابنه بزرگراه آدوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید بزرگراه باز کردن سیدی توسط انگشت احداث است.

انتهای پیام