مشهد مشکلی برای اسکان {مسافران} نداردایسنا/ خراسان رضوی فرماندار مشهد ذکر شد: علاوه بر این قابلیت های اسکان تصور می شود برای زائران، 50 هزار اسکان اضطراری نه برای {مسافران} تصور می شود است به همان اندازه مشهد در داخل اسکان زائران همراه خود مسئله مواجه نشود.

محسن داوری در داخل ترکیبی خبرنگاران کسب اطلاعات در مورد وضعیت امور اسکان {مسافران} در داخل مشهد ذکر شد: به دلیل ابتدا قابلیت 420 هزار نفر در داخل در یک روز واحد روز را در داخل مشهد راه اندازی کردیم کدام ممکن است 120 هزار نفر به دلیل ممکن است اسکان اضطراری اندیشه در مورد شد. {در حال حاضر} 50 هزار اقامتگاه اضطراری به قابلیت خارج از آن اضافه شده است.

وی همراه خود خاص اینکه جدی مسائل {مسافران} مشابه با هزینه مربوطه های اسکان است، تاکید کرد: واحدهای اقامتی گاه به گاه مبالغ بیشتری را به {مسافران} را انتخاب کنید و انتخاب کنید زائران تحمیل می کنند. {هر} زائری کدام ممکن است به مشهد بازدید می‌تدریجی، می‌تواند همراه خود هزینه‌های متفاوتی برای اقامت شخصی انتخاب بگیرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتخاب بگیرد. حتی دانشکده ها، مساجد {و سالن های ورزشی} نیز برای بسیاری که غیر مستقیم به بهره مندی از چادرهای مسافرتی شخصی هستند رایگان تصور می شود است.

استاندار مشهد ذکر شد: به دلیل ابتدا پیشگویی کردن 8000 منطقه پارکینگ ماشین اخیر در داخل حرم رضوی داشتیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید 5000 منطقه پارکینگ ماشین انجام شده است. ما نیاز دارند راه اندازی 2000 منطقه پارکینگ ماشین اخیر در داخل جاده های منتهی به حرم هستیم.

وی افزود: علاوه بر این انواع چسبیده نانوایی در داخل حرم رضوی، 22 سطح تخصیص نان در داخل فراگیر حرم آورده شده است. ممکن است حتی عوامل تخصیص اقلام مورد نیاز {در این} قلمرو بهترین راه اندازی شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر اصناف را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقامتگاه ها نظارت دقیقی می تواند.

در داخل همین جاری سید ملاحظه الله زرگامی وزیر میراث زیبایی شناختی، گردشگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنایع دستی گرفته شده در داخل {حاشیه} بازدید به استان مازندران به دلیل وجود مشکلاتی در داخل اسکان {مسافران} را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسافران در داخل شهرهای عظیم گردشگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیارتی خبر داد.

انتهای پیام