مشارکت مردم کارکرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید رویکرد بی رقیب مدیریت شهری استایسنا/ آذربایجان شرقی شهردار تبریز ورود را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشارکت افراد در امور شهر را کارکرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید راهبرد بی رقیب مدیریت شهری دانست.

یعقوب هوشیار در دیدار در جدا خصوصی نخبگان شهرداری جهان ده تبریز در قالب انتصاب خدماتی ذکر شد: انگیزه بی رقیب اینکه رئیس معظم انقلاب (مدظله العالی) ترتیب توجه انداز شهرداری را اجتناب کرده اند عالی سو می دانند. زاویه خدماتی به حوزه اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بروز امتیازات اجتماعی، همکاری نخبگان محله در جدا خصوصی شهرداری است.

وی یکپارچه داد: بخش مغفول مانده را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهمی کدام ممکن است در زمان متوسط ​​ در این حوزه در جدا خصوصی مخاطرات از استثنایی است مواجه هستیم، بحث ملاحظه است. اگر ملاحظه جمعی را بالا ببریم، در بسیاری اجتناب کرده اند زمینه ها سودآور خواهیم شد. 87 نوع آسیب اجتماعی داریم کدام ممکن است خوشبختانه همه آنها در تبریز وجود ندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید انگیزه بی رقیب بروز این معضلات عدم ملاحظه است.

شهردار تبریز تاکید کرد: ترتیب ذائقه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادراک را انتخاب کنید و انتخاب کنید خودباوری قابل اقدام در کودکان در کاهش میزان وابستگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تکدی گری را انتخاب کنید و انتخاب کنید … محیط زیست است را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدون در نظر تکل میزان ملاحظه در محله کاهش یابد آسیب پذیرتر تبدیل می تواند.

وی افزود: ما در محله ای مکتبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دینی مسکن می کنیم کدام ممکن است تمام تاکید بزرگان دین بر علم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اطلاعات است. خواهیم شد اجتناب کرده اند بعد دینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانشکده ای محله را در جهت ملاحظه سوق دهیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد بعدی امتیازات باکلاس است، اجتناب کرده اند این منظر می توانیم آسیب های اجتماعی را کاهش دهیم.

هوشیار ذکر شد: موضوع تولید عکس حکمرانی است کدام ممکن است تجهیزات های دولتی موظف به اطلاع رسانی در همه زمینه ها هستند. در دنیا ظرفیتی برای حضور این همه افراد در جاده را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجالس حسینی وجود ندارد.

وی خاطرنشان کرد: اختراع کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید رویکرد مدیریت شهری بر این مقدمه است کدام ممکن است چیزی به تصمیم تکل شهرسازی با درجه مشارکت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشارکت افراد وجود ندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید آقای آقا علاوه بر این ذکر شد: باید مطالبات افراد به مشارکت ترتیب شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید در این زمینه شهرداری موقعیت برتر ای دارد.

به گزارش ایسنا، به نقل اجتناب کرده اند روابط عمومی شهرداری تبریز، هوشیار در جدا خصوصی اشاره به اینکه شهرداری توسط خصوصی افراد تحمیل تبدیل می تواند، اظهار کرد: بدون در نظر تکل مدیران شهرداری بتوانند این مطالبات را به قعر محله برسانند، موفقیت بیشتری کسب کرده اند.

انتهای پیام