مسکو: آمریکا 1.65 میلیارد دلار آمریکا تسلیحات در داخل 45 روز به اوکراین دادمعاون وزیر امور خارجه روسیه ذکر شد کدام ممکن است واشنگتن در داخل خوب ماه را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیم قبلی به کیف 1.65 میلیارد دلار آمریکا تسلیحات دانش است.

به نقل به همین دلیل اولگ سیرومولوتوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه، این اشخاص حقیقی به خوبی مسلح هستند در نتیجه کشورهای عضو ناتو در داخل هشت 12 ماه قبلی به اوکراین تسلیحات، از کیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید از کیت نیروی دریایی می‌رسانند.

وی خاطرنشان کرد کدام ممکن است به همین دلیل تحریک کردن عملیات نیروی دریایی روسیه، مقدار پشتیبانی های نیروی دریایی غرب به اوکراین بهبود یافته است. در کل خوب ماه را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیم قبلی، واشنگتن توسط خودم 1.65 میلیارد دلار آمریکا سلاح به کیف عرضه دانش است.

سیرومولوتوف ذکر شد کدام ممکن است افسران کیف {نمی توانند} به طور ایمن تسلیحاتی را کدام ممکن است به همین دلیل کشورهای ناتو به آنها خواهند شد فراهم کردن می تواند باشد ذخیره را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذخیره کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است علاوه بر این این سلاح ها در پایان خارج از آن سیاه فروخته شود.

این مقام روسی افزود: ناآرامی ها در داخل اوکراین قابل انتساب به ورودی مزدورانی است کدام ممکن است تصویر های دیپلماتیک اوکراین اجاره دادن شدند.

انتهای پیام