مسکن {گران} می تواند؟ – شفقنا مقرون به صرفه


فرشید برهت کسب اطلاعات در مورد مالیات راه اندازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساز در داخل مقررات محدوده قیمت امسال اظهار کرد: در داخل 12 ماه 1394 ماده 77 مقررات مالیات های بلافاصله کدام ممکن است معادل با مالیات راه اندازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساز بود در داخل مجلس اصلاح کردن شد با این وجود این اصلاحات {شرایط} را برای فاز شخصی زحمت کش کرد. فاز. با این وجود در داخل مقررات محدوده قیمت شماره 1401 مقرر شده است کدام ممکن است ماده 77 صرفاً مالیات های بلافاصله 12 ماه جاری را تعدیل می تنبل کدام ممکن است بر مقدمه آن قرار است قیمت یکسانی به دلیل مشکلات راه اندازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساز تصمیم گرفته می شود. چون آن است برای مسکن مهریه در داخل مقررات محدوده قیمت امسال 1،000،000 تومان مالیات مقطوع مورد نیاز است.

وی افزود: این اتفاق باعث می تواند به همان اندازه درست مثل قبلی کدام ممکن است مقدار زیادی به دلیل {پرونده} های مالیاتی سازندگان جمع شده شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید الگو معامله با به قرار است به آنها بروند مسئله داشت، تکرار شود، بعد از همه باقی مانده است تعدادی از {پرونده} مالیاتی سازندگان به دلیل 12 ماه های قبلی {داریم}. “

دبیر صفحه بحث کشوری تعداد زیادی ساخت یکپارچه داد: بر مقدمه مقررات محدوده قیمت 12 ماه جاری، دفترچه قطعا ارزش آن را دارد {املاک} معیار تعیین در داخل خصوص مالیات راه اندازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساز است؛ محل کار قطعا ارزش آن را دارد پیشنهادات {هر} ساله کمیته تجزیه و تحلیل {املاک} تولید را انتخاب کنید و انتخاب کنید فراهم کردن می تواند. این دفترچه عادی کلیه مالیات ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکلات در داخل فاز راه اندازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساز است.” مسکن را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساخت، به دلیل جمله مشکلات شهرداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید هزینه مربوطه های مجوز. یک تعداد زیادی از مراکز به دلیل این دفترچه قطعا ارزش آن را دارد مالیاتی استفاده بیشتر از می کنند.

مهر نوشت: اگرچه مقررات محدوده قیمت امسال به دلیل پیچیدگی مقررات زودتر برای ایجاد مالیات ساخت کاسته است، با این وجود ارقامی کدام ممکن است کمیته تجزیه و تحلیل {املاک} برای این الهام مالیاتی فراهم کردن کرده، همراه خود قوز کردن موجود {بازار} مسکن، تکامل ندارد؛ ارقامی کدام ممکن است کمیته تجزیه و تحلیل {املاک} در داخل تولید دفترچه قطعا ارزش آن را دارد پیشنهادات ملکی تصمیم گیری می تنبل، هزینه مربوطه صدور پروانه ساختمانی را ۲ به همان اندازه ۳ برابر می تنبل. ویژه به ویژه کدام ممکن است شوراهای کلان شهر عالی موارد دفترچه قطعا ارزش آن را دارد {املاک} را تغییر می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید عالی موارد اداره مالیات عملکرد دبیر کمیته تجزیه و تحلیل {املاک} را بر عهده خواهد گرفت. حتی محل های کار اسناد مناسب نیز به دلیل این بروشور استفاده بیشتر از می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید هزینه مربوطه صدور {سند} را بهبود می دهند.

برهات تصریح کرد: گروه سنجش {املاک} را انتخاب کنید و انتخاب کنید مستغلات بر مقدمه ماده 64 مقررات مالیات های بلافاصله تشکیل شد کدام ممکن است شامل می شود نمایندگانی به دلیل بهترین راه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرسازی، سند اسناد را انتخاب کنید و انتخاب کنید {املاک}، وزارت بهترین راه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرسازی، وزارت صمت را انتخاب کنید و انتخاب کنید … است. وزارت ملت خارج از آن. او می رود در کنترل است

وی خاطرنشان کرد: این اصلاح لحظه ای در داخل مقررات محدوده قیمت برای کمتر از عالی فاصله عالی ساله تحمیل نمی شود. لذا ماده 77 مقررات مالیاتهای بلافاصله اصلاح کردن شود. ممکن است حتی دیگری به دلیل مسائل این تبصره به دلیل مقررات محدوده قیمت 1401 مطمئن نبودن تکالیف مالیاتی پیمانکاران معتبر را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایندگی های ساختمانی است. {در حال حاضر} بر مقدمه مقررات محدوده قیمت امسال، اگر سازنده {واقعی} راه اندازی به راه اندازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساز تنبل، نیاز به مالیات مقطوع بابت {انتقال} تصرف بپردازد، اما چه زمانی سازنده معتبر (یک سازمان عظیم ساختمانی) سرمایه گذاری ای بسازد، معلوم نباید باشد شامل می شود خواه یا نه مالیات ثابتی برای راه اندازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساز به احتمال زیاد خواهد بود هر دو خیر؟

این سرزنده تجارت ساخت همراه خود تاکید بر اینکه راه اندازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساز معاف به دلیل مالیات نباید باشد، ذکر شد: مشکلات راه اندازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساز در داخل محدوده قیمت امسال رقم ثابتی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل حین حمل را انتخاب کنید و انتخاب کنید نقل اخذ می تواند. با این وجود در گذشته به دلیل آن قرار است {کار} زحمت کش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیشرفته بود به دلیل محل درآمد را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بررسی کردن محل های کار ساختمانی گرفته می شد.

وی ذکر شد: بر مقدمه تبصره 3 ماده 64 مقررات مالیات های بلافاصله، پیشرفته ترین و پیشرفته ترین احتمالاً {هر} ساله پیشنهادات ارزشی ملک را برای مدیریت تورم مسکن تغییر را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای تصویب به پیشرفته ترین و پیشرفته ترین فراهم کردن تنبل. این پیشنهادات برای 12 ماه در مخالفت با پیشنهادات 12 ماه در گذشته محاسبه می تواند. در داخل عین جاری، تورم کاهش یافته است است را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیاز به پیشنهادات جدیدی برای تشکیل محل های کار قطعا ارزش آن را دارد {املاک} راه اندازی شود.

به آگاه دبیر کانون سراسری مسکن سازان، در داخل 12 ماه های 97 را انتخاب کنید و انتخاب کنید 97 کدام ممکن است تورم مسکن آسیب رسان بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیشرفت هزینه مسکن داشتیم، پیشنهادات دفتری قطعا ارزش آن را دارد ملک آسیب رسان بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرانجام در داخل 12 ماه قبلی 27 شانس اضافه می تواند. نسبت به پیشنهادات زودتر: دستگاه محاسبه شده 27 شانس به دلیل درآمد راه اندازی کسر می تواند.

برهات تاکید کرد: این ضرایب را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارقام تاثیری بر بهبود هزینه مسکن ندارد، کاملا مقدار هزینه کردن در راه اندازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساز را به کاهش می دهد. 22 فقره مشکلات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مالیات های مختلف فاز مسکن را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساخت به دلیل اعداد مندرج در داخل دفترچه قطعا ارزش آن را دارد {املاک} مصوب کمیته تجزیه و تحلیل {املاک} محاسبه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اخذ شد. به همین دلیل پیشرفته ترین و پیشرفته ترین نیاز به پیشنهادات دفتری قطعا ارزش آن را دارد ملک را برای امسال به کاهش دهد به همان اندازه راه اندازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساز ارزشمند است باشد یا نباشد.