{مسافران} پروازهای خارج از کشور بخوانند – ایسنا{هر} کشوری رهنمودهای قانونی وارد شدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید خروج کالاهای انتخاب شده شخصی را دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایران نیز به دلیل این قاعده مستثنی نباید باشد. صادرات تعدادی از موارد به دلیل ایران هر دو به طور معمول ممنوع است یا به سادگی قابل توجهی قابل صادرات است. معمولاً {افرادی که} معنی به وارد شدن به در کشور دیگر را دارند قابل انتساب به بی اطلاعی به دلیل این رهنمودهای قانونی در داخل فرودگاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید هنگام خروج دچار مسئله می شوند. در داخل یکپارچه به بررسی اجمالی جزییات کالایی می پردازیم کدام ممکن است مسافر کلا هر دو طرفدار به دلیل خروج قرار است به آنها بروند ممنوع است.

به گزارش ایسنا، «اقتصادآنلاین» نیز نوشت: تعدادی از کالاهایی کدام ممکن است پتانسیل صادرات به دلیل ملت {وجود ندارد}، ممکن است به طور اضافی مورد استفاده قرار گیرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو در کنار همراه خود قرار است به آنها بروند رایج نباشد، با این وجود از هر لحاظ {نباید} این چیزها را برای تمام روز در داخل تذکر داشته باشید:

1. کمتر از 125 خوب و دنج خاویار همراه خود مجوز ماهیگیری {برای هر} مسافر {مجاز است}

2. فرش دستبافت به همان اندازه 20 متر {مربع} {مجاز است}. با این وجود حمل فرش دستباف در داخل {هر} اندازه گیری ای به عراق، عربستان سعودی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوریه ممنوع است.

3. پتانسیل درو کردن فارکس، اسناد بانکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوراق بهادار بی شناسایی به ازای {هر} مسافر به همان اندازه سقف 5000 یورو هر دو مشابه با آن قرار است به سایر ارزها {مجاز است}، بهبود آن قرار است نیاز به گمرک را انتخاب کنید و انتخاب کنید {تشریفات} مربوطه را انتخاب کنید و انتخاب کنید طبق مجوز بانکی گفتن شود.

4. در کنار افتخار داشتن knickknack شخصی شده جای می دهد اشکال از مصنوعات طلا، نقره را انتخاب کنید و انتخاب کنید پلاتین کمتر از همراه خود بار 150 خوب و دنج همراه خود مسافر {مجاز است}. خروج به دلیل ملت همراه خود هرگونه پول نقد طلا ممنوع است.

5. کالاهای ایرانی {به هر} میزان تایید شده به صادرات هستند مشروط بر اینکه اقتصادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیر تخلیه باشند.

6. {مسافران} تایید شده به صادرات ظروف نقره را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرنعمت به غیر به دلیل knickknack همراه خود کمتر از بار 3 کیلوگرم هستند. مشروط بر اینکه این ظروف جزو آثار {تاریخی} را انتخاب کنید و انتخاب کنید باکلاس محسوب نشوند.

7. خروج نرم افزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو از دستگاه {حرفه ای} در کنار مسافر به معنی به استرداد محصولات منوط به گفتن را انتخاب کنید و انتخاب کنید تایید زودتر گمرک می باشد یا نباشد.

8. کمتر از 100 خوب و دنج زعفران {برای هر} مسافر {مجاز است}.

9. ممنوعیت مشروبات الکلی، بازی کردن، سلاح خوب و دنج، چرخ دنده محترقه را انتخاب کنید و انتخاب کنید منفجره، چرخ دنده مخدر، نشریات، {عکس}، تصاویر حرکتی، {عکس} را انتخاب کنید و انتخاب کنید هرگونه کالای مغایر همراه خود خوب ارزش های دینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سراسری ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید هرگونه نوشته مغایر همراه خود مذهب مناسب ملت. پیشرفته ترین و پیشرفته ترین راه اندازی حالت هر دو برهم زدن نظم عادی، اخلاق را انتخاب کنید و انتخاب کنید شئون سراسری، اشیاء پرنعمت را انتخاب کنید و انتخاب کنید کلیه کالاهایی کدام ممکن است {جنبه} میراث باکلاس دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر کالاهای ممنوعه قانوناً ممنوع هستند.

انتهای پیام