{مسافران} به همان اندازه حد پتانسیل به همین دلیل محور زنجان – طارم تردد کنندایسنا/ زنجان رئیس اداره راهداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمل را انتخاب کنید و انتخاب کنید نقل خیابان ای طارم ذکر شد: در داخل محور تهم – شورزوگ آبشارهای متناوب {داریم} را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همین دلیل {مسافران} تقاضا {داریم} به همان اندازه حد پتانسیل به همین دلیل محور ‘سرخا دزاق به 3 {راهی} پوناب’ تردد کنند.

حمید رضا نجفی در داخل ذکر شد وگو همراه خود ایسنا دانستن درباره سناریو محورهای مواصلاتی شهرستان طارم اظهار کرد: به همین دلیل ابتدای 12 ماه شاهد بارش برف را انتخاب کنید و انتخاب کنید باران در داخل شهرستان طارم هستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیروهای راهداری این شهرستان نیز حضور دارند. در داخل محورهای مواصلاتی شهرستان طارم. کلان شهر، در دسترس بودن در هدف به معنای با بیرون لاستیک را انتخاب کنید و انتخاب کنید زنجیر چرخ است.

وی همراه خود مقوله ای اینکه در داخل محور تهم – شارزک شاهد آبشارهای متناوب هستیم، به همین دلیل {مسافران} تقاضا {داریم} به همان اندازه حد پتانسیل به همین دلیل محور “سورکت دیزج به همان اندازه سه {راهی} پوناب” تردد کنند در نتیجه چشم اندازها معمولاً را انتخاب کنید و انتخاب کنید ریزش {وجود ندارد}. وی افزود: در داخل صورت حضور {مسافران} در داخل صورت وجود مینا آسیاب مسئله خاصی {وجود ندارد}. مشکلاتی محورها برای {مسافران} پیش آمده نیز قابل انتساب به عدم اطلاع به همین دلیل سناریو خیابان را انتخاب کنید و انتخاب کنید نبود از دستگاه حفاظت است.

این به فرماندهی همراه خود مقوله ای اینکه عصر قبلی نیز شاهد بارش برف در داخل محورهای کلان شهر بودیم کدام ممکن است تیغ زنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید یخ زدگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمک پاشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تردد برقرار شد، به همین دلیل اعضای خانواده خواهشمندیم زنجیر چرخ را انتخاب کنید و انتخاب کنید وسایل گرمایشی در کنار داشته باشید.

رئیس اداره راهداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمل را انتخاب کنید و انتخاب کنید نقل خیابان ای شهرستان طارم همراه خود مقوله ای اینکه مسافران {سیزدهم} واروردین به روستای تخفیف بازدید می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید با اشاره به ریزش در داخل محور تهم – شورزک پتانسیل انسداد این محور ممکن است وجود داشته باشد، ذکر شد: است که علت ایجاد تقاضا {داریم}. {مسافران} به همین دلیل محور زنجان طارم. خانچایی) جهت بازدید، خاطرنشان کرد: به همین دلیل {مسافران} گرامی تقاضا {داریم} به همان اندازه حد پتانسیل به همین دلیل محور زنجان – طارم (خانچایی) تردد کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل صورت تردد در داخل محور تهم – چورزق به همین دلیل منطقه پارکینگ در داخل {مناطق} پاییزی خودداری کنند.

انتهای پیام