مسابقات قهرمانی کشور پاراوزنا برداری مردان دیگران فرصت ری رهیابی اثر تیم ملیمسابقات قهرمانی و هشتمین قهرمانی کاشور پاروزنه برداری مردان با مناسبت های بازرگشداش مرحوم سیامند رحمان امروز (چهارشنبه) با حضور 84 و وزن بشکه 22 آستان زیر نظر IPC، محل فدراسیون، مورد آست برگزاری و شانس آخرین مسابقات و مسابقات دیگر با حضور دکتر تیم ملی.

محمدرضا گلشنی در گفتوگو با ایسنا، نمایش کورد: به نظر شرکت، شرکت در مسابقات قهرمانی، کاشور، پاراوزانا برداری، مردان، به عنوان سایرین، فرصت حضور در تیم ملی AST، کل پرسنل شرکت است. ، حضور شرکت PCR 7 رگولاتور توسط فرحم میشد.

یا دادی: چه جهتی فیصله زمان ملی پاراوزانه برداری گوانان را نز سازند ذیم، کجا مسابقات دُر دو رها سانی گوانان و بازرگسلان تای دو رز برگزار میچود و تهیه شده توسط پشتوانهازعظیم تشیم و. دیدگاه مولگاناسا تیگوانی از شما دعوت می کنم با من تماس بگیرید.

گلشنی پاسخ داد: مسابقات قهرمانی کوثری، فرصت مناسب است، مانند وزن کامل بردارانی، امکان حضور در تیم ملی را و تا با شرکت تا با شرکت تا با شرکت تا با شرکت تا با. مسابقات شرکت تا با شرکت تا با شارکات که در آن رصد می شوند و حد نصاب را کسب می کنند.

هدیه ما در پایان: رویکرد با به محدود، کرونایی، تعقیب کردیم، ساهمه، کیمیرا، آستانه، بادهم، مشعلی، برگزاری، مسابقات قهرمانی، کاشور، و بحث باشم. که و وزن البته با حضور شرایع استقبال شهدان.

PIAM END