مسئولان نظام درگیر رفاه افراد سیستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلوچستان هستندایسنا/ سیستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلوچستان معاون اول رئیس جمهور اظهار داشت: سیستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلوچستان یکی اجتناب کرده اند استان هایی است کدام ممکن است رئیس معظم انقلاب به آن است اهتمام ویژه دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه مسئولان پاسخگو را انتخاب کنید و انتخاب کنید دغدغه مند به رفاه افراد را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتیازات سازندگی این استان هستند.

به گزارش ایسنا، محمد مخبر روز پنجشنبه در بدو دریافت پذیرش در فرودگاه ایرانشهر در ترکیبی خبرنگاران اظهار کرد: در بخش اشتغال، مسکن، بهداشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخفیف با را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر بخش ها در سیستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلوچستان کارهای عظیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوبی اجرا شده است کدام ممکن است بعد از همه این اقدامات اجرا شده است. کافی نیست.

وی آسیب دیده نشده داد: در این بازدید کاستی های سیستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلوچستان بازرسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید با توجه به آن انتخاب گیری تبدیل می تواند به شبیه به اندازه بتوانیم تصویر ها اصولاً را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیشتری را به افراد پرهزینه قیمت را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیور را انتخاب کنید و انتخاب کنید استانی این استان حاضر دهیم.

معاون اول رئیس جمهور اظهار داشت: رئیس جمهور در بازدید به سیستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلوچستان مصوباتی داشت کدام ممکن است فعلاً برای پیگیری آن مصوبات را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این اختصاص داده شده شدن انتخاب ها جدید را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازگشایی قالب هایی کدام ممکن است نوک دادن شده به این استان آمدم.

معاون اول رئیس جمهور برای افتتاح راه آهن زاهدان-کش وارد ایرانشهر در جنوب سیستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلوچستان شد.

محمد مخبر روز پنجشنبه در بدو دریافت پذیرش در فرودگاه ایرانشهر مورد استقبال استاندار سیستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلوچستان، معاونین استاندار، فرمانداران شهرستان های ایرانشهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید خاش را انتخاب کنید و انتخاب کنید جمعی اجتناب کرده اند مسئولان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بزرگان عشایری قرار گرفت.

معاون اول رئیس جمهور در بازدید فعلاً خصوصی به سیستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلوچستان راه آهن زاهدان-کش را افتتاح می تدریجی. این جاده ریلی صد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پنجاه کیلومتری آسیب دیده نشده جاده راه آهن چابهار – میلک – سرخه است.

این جاده ریلی در قالب قرارداد قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء را انتخاب کنید و انتخاب کنید جاده ریلی چابهار – زاهدان به اندازه 640 کیلومتر در جدا خصوصی قرارداد قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء(ص) توسط بازو مونتاژ است.

بازرسی توسعه اجرای ماموریت های عمرانی، استفاده اجتناب کرده اند قالب سیمان تیس را انتخاب کنید و انتخاب کنید افتتاح وسط تخفیف با ناباروری در سیستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلوچستان اجتناب کرده اند این سیستم های بی رقیب بازدید مخبر به این استان است.

انتهای پیام