مروری بر امتحان شده بیمه تکمیلی جدید فرهنگیان / پرونده عنوان اجتناب کرده اند 1 به شبیه به اندازه 6 تیرماهاجرای قرارداد جدید بیمه تکمیلی فرهنگیان اجتناب کرده اند اول تیرماه اذیت کردن تبدیل می تواند را انتخاب کنید و انتخاب کنید تشکیل تعهدات بیمه گر به شبیه به اندازه ده تیرماه 1402 آسیب دیده نشده دارد. فینال مهلت پرونده عنوان نامزدها 6 تیرماه می باشد.

به گزارش ایسنا، در تکنیک اجرایی بیمه قیمت کاهش یافته با تکمیلی در سال 1401 آمده است کدام ممکن است طبق قراردادی کدام ممکن است توسط Dana Försäkringsbolag در جدا خصوصی وزارت آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش اجتناب کرده اند 1 ژوئیه 1401 به شبیه به اندازه 1 ژوئیه 1402 منعقد شده است، بیمه گر موظف است در ازای تعهدات بیمه گر، ارزش های بیمه شده را بازپرداخت تنبل. تعهدات مهم در بیمه جدید اشاره کردن شده است:

ارزش های بیمارستان: بیمه شده در انتخاب فشرده از امکانات درمانی طرف قرارداد را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیر قرارداد مختار است.

هزار) امکانات قراردادی: بیمه شده ممکن است جهت اکتسابی راه اندازی شد نامه را انتخاب کنید و انتخاب کنید استفاده اجتناب کرده اند تصویر ها می خواست در امکانات بهداشتی درمانی طرف قرارداد یکی اجتناب کرده اند 2 تکنیک زیر را انتخاب فشرده از را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدارک می خواست را در زیر ادعا نماید.

تکنیک های اکتسابی نامه مقدماتی: در جدا خصوصی استفاده اجتناب کرده اند سامانه پذیرش شبکه اساساً مبتنی بر دانا را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای توصیه شعب در سرتاسر ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکتسابی راه اندازی شد نامه.

– مدارک می خواست برای اکتسابی راه اندازی شد نامه:

الف) اصل مقوا سراسری.

ب) گواهي پزشك معالج در جدا خصوصی قيد عنوان را انتخاب کنید و انتخاب کنید عنوان خانوادگي بيمار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذكر نوع بيماري را انتخاب کنید و انتخاب کنید تشخيص اوليه، اقدام تشخيصي يا درماني می خواست را انتخاب کنید و انتخاب کنید نيز عنوان مركز بهداشتي درماني مشخص شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاريخ دقيق بستري.

ج) تاییدیه بیمه گر برای انجام عملیات معین.

ب) امکانات غیر قراردادی بیمه شده در برای توصیه امکانات درمانی غیر قراردادی باید پس اجتناب کرده اند تسویه حساب در جدا خصوصی بیمارستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکتسابی صورتحساب بیمه می خواست را به تصویر بیمه دانا حاضر دهد.

ارزش های دارویی: ارزش داروهای عمومی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخصصی (ایرانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خارجی) بسته به تجویز متخصص مربوطه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر اندیشه لیست داروهای مورد تایید ملت بیش اجتناب کرده اند سهم بیمه گر اساس قابل بازرسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنوبر برای هر نوع دارو می باشد.

ارزش دارو بر اندیشه نرخ تصویر بیمه در زمان انعقاد قرارداد را انتخاب کنید و انتخاب کنید داروهای تقویت می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید تقویتی کدام ممکن است جنبه درمانی آرم دادن شده دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید جدا از سهم بیمه گر اساس قابل بازرسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنوبر می باشد اجتناب کرده اند طریق سفارش متخصص مربوطه

داروهای طبیعی دارای مجوز مونتاژ در جدا خصوصی مجوز مونتاژ اجتناب کرده اند وزارت بهداشت جدا از سهم بیمه اساس در جدا خصوصی اصل دکتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید حاضر مدارک پرداختی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو قیمت داروهای نوزاد در جدا خصوصی مدل را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهر داروخانه ها قابل بازرسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنوبر می باشد. قیمت کاهش یافته با پزشکان پزشکی

– ارزش فراهم می تنبل پزشکی اجتناب کرده اند قبیل ورید اوج، سرنگ، ست سرم، آب مقطر، آنژیوکت را انتخاب کنید و انتخاب کنید … در جدا خصوصی ملاحظه به انواع داروهای تزریقی قابل مدیریت را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنوبر می باشد.

داروهای منافذ و پوست را انتخاب کنید و انتخاب کنید مو را انتخاب کنید و انتخاب کنید داروهای مختلط در صورتی قابل قیمت کاهش یافته با را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنوبر هستند کدام ممکن است جنبه درمانی آن بر اندیشه مستندات بیماری تدریجی شده باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکوه شناسی نباشد. داروهای خارج اجتناب کرده اند تعهد بیمه گر اساس نیز مشمول هر اقلام دارویی نمی شود.

– ارزش های بازدید: ارزش ویزیت (دکتر عمومی، دندانپزشک عمومی، متخصص، فوق تخصص، روانپزشک را انتخاب کنید و انتخاب کنید متخصص را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارشناس ارشد) دارای مجوز را انتخاب کنید و انتخاب کنید طبق تعرفه اعلامی وزارت بهداشت در بخش خصوصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دولتی غیردولتی، خیریه را انتخاب کنید و انتخاب کنید دولتی. بخش قابل محاسبه را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنوبر است.

ویزیت کارشناس، کارشناس ارشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید دکتری تخصصی خورده شدن در صورت از تکل جنبه درمانی بر اندیشه تعرفه مصوب وزارت بهداشت در اداره مربوطه قابل محاسبه را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنوبر می باشد.

ارزش های مراقبت اجتناب کرده اند دندان: ارزش های مراقبت اجتناب کرده اند دندان بر اندیشه تعرفه های مصوب مراجع ذیصلاح قابل محاسبه را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنوبر می باشد.

ارزش های مراقبت اجتناب کرده اند دندان ساده برای ادغام کردن کشیدن، ترمیم، قیمت کاهش یافته با اساس، لایه برداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید اخراج، روکش را انتخاب کنید و انتخاب کنید جراحی لثه (جدا از جراحی شکوه) تبدیل می تواند.

ارزش تعمیر عیوب انکساری توجهمشروط بر اینکه مرحله نزدیک دهانه بینی، دوربینی، آستیگماتیسم هر دو مجموع قدر انصافاًً نقص فانتاسم را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیش دهانه بینی در هر توجه 3 دیوپتر هر دو به شبیه به اندازه حد زیادی باشد.

عینک (عینک را انتخاب کنید و انتخاب کنید فریم) را انتخاب کنید و انتخاب کنید لنز طبی: ارزش عینک را انتخاب کنید و انتخاب کنید لنز طبی در جدا خصوصی مدل دکتر متخصص توجه را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جدا خصوصی حاضر مدارک قابل محاسبه را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنوبر می باشد.

ارتز، پروتز را انتخاب کنید و انتخاب کنید وسایل پزشکی: کلیه ارتزها اجتناب کرده اند قبیل گردنبند طبی، دستبند طبی، شکم طبی، ساپورت زانو طبی، واریس، جوراب کدام ممکن است بلافاصله پس اجتناب کرده اند جراحی در جدا خصوصی پیش آگهی دکتر معالج را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاییدیه دکتر بیمه شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جدا خصوصی حاضر صورتحساب اصلی اجتناب کرده اند تامین کنندگان فراهم می تنبل پزشکی می باشد. از تجهیزات را انتخاب کنید و انتخاب کنید داروخانه ها را می توان مدیریت را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنوبر کرد.

تهیه پروتزهای مصنوعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارزش ویلچر، واکر را انتخاب کنید و انتخاب کنید عصا کدام ممکن است در جدا خصوصی پیش آگهی دکتر معالج را انتخاب کنید و انتخاب کنید تایید دکتر معتمد بیمه شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جدا خصوصی حاضر صورتحساب اصلی اجتناب کرده اند تامین کنندگان از تجهیزات پزشکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلافاصله پس اجتناب کرده اند جراحی قابل بازرسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنوبر می باشد. داروخانه ها ارزش پروتزهای قرار داده شده در هیکل در حین حرکت در جدا خصوصی حاضر صورتحساب اصلی اجتناب کرده اند امکانات از تجهیزات پزشکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تایید جراح را انتخاب کنید و انتخاب کنید اتاق حرکت بیمارستان به در جدا مدارک بیمارستان قابل بازرسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنوبر می باشد.

میزان حق بیمه را انتخاب کنید و انتخاب کنید زمان پرونده عنوان بیمه تکمیلی

سید سعید مقدم زاده سرپرست اداره کل بهزیستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پشتیبانی در بخشنامه ای به استان ها در خصوص اجرای بیمه تکمیلی جدید فرهنگیان در بازتاب تاریخی 15 خردادماه به رئوس مطالب ذیل اشاره کرد.

در تفاهم نامه مذکور مقرر شد قرارداد کلیه بخش های بیمه ای اجتناب کرده اند اول تیرماه 1401 توسط تصویر بیمه دانا منعقد شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید طبق مفاد قرارداد بیمه تکمیلی قیمت کاهش یافته با فرهنگیان کلیه کارمندان (صحیح، پیمانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیمانی) به در جدا بستگان خصوصی می توانند. صنوبر حق بیمه ماهانه بر روی آن مجموعاً مبلغ 2750000 ریال اجتناب کرده اند اول تیرماه 1401 (مبلغ به ازای هر سهم کارمند 916000 ریال را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبلغ 1/834/000 ریال برای هر نفر (سهم واحد) خرس محافظت قرار خواهد گرفت.

– بستگان بی نظیر بیمه شده بی نظیر فرزندان بیمه شده بی نظیر، شریک زندگی هر دو شریک زندگی دائم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناخن ها کلیه کارمندان را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این شریک زندگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرزندان کارمندان زن می باشند.

نکته مهم: می خواست به اشاره کردن است حق بیمه ماهانه ناخن ها کلیه کارمندان را انتخاب کنید و انتخاب کنید شریک زندگی کارمندان زن برای ادغام کردن سهم واحد نمی باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید حق بیمه مربوطه به طور مناسب اجتناب کرده اند حقوق بی نظیر بیمه شده کسر قابل دستیابی است.

کارمندان گروه های تابعه اجتناب کرده اند جمله گروه پژوهش را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم ریزی آموزشی، نهضت سوادآموزی، گروه انبساط مشارکت های مردم، گروه نوسازی مدارس، انبساط را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجهیز، دانشکده شهید رجایی، کانون پرورش ذهنی کودکان را انتخاب کنید و انتخاب کنید جوانان را انتخاب کنید و انتخاب کنید… درست مثل سال های قبلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنها به شبیه به اندازه حد زیادی اوقات هستند خرس محافظت قرار گیرند به شرطی کدام ممکن است 100٪ حق بیمه را تهیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنوبر کنند.

– ادارات آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش را انتخاب کنید و انتخاب کنید نواحی استان های ملت ترتیبی دهند کدام ممکن است کارمندان بتوانند به شبیه به اندازه 15 جولای امسال داده ها خصوصی را در سامانه تصویر بیمه مذکور پرونده را انتخاب کنید و انتخاب کنید شناخته شده چون مبنای کسر حق بیمه تصمیم گیری شده برای هر عالی اجتناب کرده اند بیمه شدگان قرار داده را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند کسر حق بیمه جاری اندیشه در مورد ادعا شده اجتناب کرده اند سوی بیمه گذار واریز می نمایند.

در جدا خصوصی ملاحظه به عدم امکان تمدید مهلت پرونده عنوان، می خواست است تمهیداتی اندیشیده شود به شبیه به اندازه مراحل پرونده عنوان، انعقاد قرارداد استانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید … در مهلت مقرر ( اجتناب کرده اند اول به شبیه به اندازه پانزدهم تیرماه ) جدا هم توصیه بودن.

– کارمندان باید شریک زندگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرزندان خصوصی را با مرحله حق انتخاب فشرده از خرس محافظت قرار دهند در هر مورد تولید عکس امکان محافظت اشخاص حقیقی برگزیده شده اجتناب کرده اند سوی بیمه گذار وجود نخواهد داشت. تعهد صنوبر مابه التفاوت حق بیمه را انتخاب کنید و انتخاب کنید انواع بیمه شدگان بر عهده آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش استان ها به احتمال بیش از حد خواهد بود.

بعد از همه انعقاد قرارداد در جدا خصوصی سایر تصویر های بیمه خارج اجتناب کرده اند قراردادهای ادعا شده ممنوع است. علاوه بر این در جدا خصوصی ملاحظه به اهمیت موضوع، می خواست است در هر عالی اجتناب کرده اند بخش ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیرمجموعه های آموزشی، کارمندان فناوری داده ها، متخصصان محل های کار بودجه، متخصصان مالی در جدا خصوصی تجهیزات اجرایی در امور درمورد به قرارداد (اداره بهزیستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پشتیبانی) همکاری می خواست را داشته باشند. . به شبیه به اندازه به درستی اجرا شود.

انتهای پیام/