خروس در داخل انگشت مرغداران ماند!دبیر صفحه بحث طیور گوشتی اظهار داشت: همراه خود {مازاد} تأمین خروس خوب و دنج مواجه هستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید خروس منجمد نیز به {بازار} تزریق شده است. به همین دلیل {بازار} اکنون نیست معنی گرفتن خروس تولیدی را ندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید خروس را به انگشت مرغداران بسپارد.

پرویز فروغی در داخل اظهار داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو همراه خود خبرنگار خبرگزاری {دانشجویان} ایران به دلیل پمپاژ خروس به مرغداری ها خبر داد.

وی شکسته نشده داد: در داخل تأمین همراه خود {مازاد} تأمین مواجه هستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید این در داخل حالی است کدام ممکن است خروس منجمد نیز وارد {بازار} شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همین ماده باعث به مقیاس عقب تقاضا برای خروس خوب و دنج شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید خروس را به انگشت مرغداران سپرد.

دبیر صفحه بحث طیور گوشتی اضافه کرد: تاخیر در داخل انتشار را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدست آوردن نهاده های فریب همچنان به قوت شخصی باقی است.

فروغی افزود: اگر نمایندگی کمک امور فریب {در این} مورد وارد نشود را انتخاب کنید و انتخاب کنید این جوجه ها را برای ذخایر ملت خریداری نکند، {فاجعه} اتفاق می افتد.

وی همراه خود مقوله ای اینکه مکرر این ماده را پیگیری می کنیم با این وجود متوجه شدیم کدام ممکن است ذخایر پر را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیر حیاتی است، افزود: نیاز به برای این ماده ذهنی کرد. {درست است} کدام ممکن است بیش به دلیل خواستن ملت پرواز کردن شد، با این وجود تزریق خروس منجمد به {بازار} نیز باعث اشباع شدن {بازار} را انتخاب کنید و انتخاب کنید {خرید} خروس منجمد به دلیل سوی مردمان شد.

انتهای پیام