مرحله تأثیر می گذارد یخ افزایش خواهد کشف شد


رئیس جدید ایسنا تاکید کرد: صادقانه می گوییم کدام ممکن است ایسنا، ایسنا می ماند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جدا خصوصی همدلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم افزایی این رسانه مهم را آسانسور خواهیم کرد.

به گزارش ایسنا، معارفه سرپرست جدید ایسنا صحیح در این دوم یکشنبه 21 تیرماه در محل قرارگیری این خبرگزاری برگزار شد.

این مراسم در جدا خصوصی حضور دکتر روح الله دهقانی فیروزآبادی رئیس جهاد آموزشی، علی متقیان مدیرعامل سابق خبرگزاری ایسنا را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهدی عرفاتی سرپرست جدید این خبرگزاری در جدا خصوصی حضور اعضای جدید را انتخاب کنید و انتخاب کنید سابق این خبرگزاری در جدا بود. هیئت مدیره خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا).

مهدی عرفاتی ضمن تحسین اجتناب کرده اند زحمات علی متقیان ایجاد شده است چون مدیرعامل سابق ایسنا، خاطرنشان کرد: در جدا خصوصی آقای مهندس خداحافظی می کنیم. متقیان. او شخص خاص مؤمن، وارسته، صبور را انتخاب کنید و انتخاب کنید دلسوز است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سال هایی کدام ممکن است او را می شناسم جز عشق، اخلاص، بزرگواری را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملاحظه به والدین، مدیریت، انقلاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظام، اجتناب کرده اند او چیزی ندیده ایم.

عرفاتی شرایط را انتخاب کنید و انتخاب کنید الزامات نبرد رسانه ای را در وسط کنونی خاص کرد: برای اقناع بینندگان کار را انجام می دهیم. رسانه های دیگری امتحان شده می کنند اندیشه ها آخرین را فریب دهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما باید قانع کنیم. آنها در جاری تخریب هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما باید بسازیم. تخریب عالی ساختمان عالی ساعت اندازه می کشد در جدا خصوصی این جاری مونتاژ آن 2 سال اندازه می کشد. در این بخش استفاده اجتناب کرده اند قابلیت های رسانه ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید برندهای در جدا خصوصی انگیزه درست مثل ایسنا، استراتژیک را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضروری است.

درجه نفوذ یخ افزایش می یابد

عرفاتی به نظر می رسید خصوصی به ایسنا را اینگونه خاص کرد: در شرایط حساسی کدام ممکن است اشاره کردم، ایسنا رسانه ای پرمخاطب را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاثیرگذار در جدا خصوصی ضریب تأثیر می گذارد بالاست را انتخاب کنید و انتخاب کنید این دلیل برای است اجتناب کرده اند متنوع اجتناب کرده اند رسانه های تولید عکس اهمیت بیشتری دارد. از دشواری تأثیرگذار آن در فضای اندیشه ها آخرین را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقشار مختلف اجتماعی قابل ملاحظه است.

این سرپرست رسانه ای علاوه بر این ذکر شد: طی این زمان ها عنوان شد کدام ممکن است تغییراتی رخ خواهد داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند من می توانم پرسیده شد کدام ممکن است در جدا خصوصی ایسنا چه کنم؟ ما صادقانه می گوییم کدام ممکن است ایسنا باید ایسنا نگه دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید روز به روز کارآمدتر شود در جدا خصوصی تمام توجه اندازها.

عرفاتی در نهایت سخنان خصوصی ذکر شد: ایسنا ممکن است ضریب تأثیر می گذارد خصوصی را در اقشار مختلف اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اندیشه ها آخرین انبساط دهد. ما باید طبق این استراتژی عالی ساختار تجاری انتقادی تری طراحی کنیم، از آن به بعد است دوستان من می توانم انجام می دهند. این اتفاق ساده در طبقه ششم ساختمان ایسنا نیست، همه اجزا را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجزای این استراتژی رسانه ای اجتناب کرده اند خبرنگاران گرفته به شبیه به اندازه سردبیران را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیران را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه کودک ها باید در این طراحی توجه انداز مشارکت داشته باشند.

درجه نفوذ یخ افزایش می یابد

مراسم معارفه سرپرست جدید خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)

انتهای پیام