مرتاج الدینی: به دلیل اختصاص 4000 میلیارد تومان برای حمایت به دلیل نان خودداری کرد


شفقنا مقرون به صرفه – vp کمیسیون نرم افزار، محدوده قیمت را انتخاب کنید و انتخاب کنید محاسبات مجلس ضمن تکذیب برخی داستان ها مبنی بر اختصاص 4 هزار میلیارد تومان یارانه نان، اظهار داشت: مجمع نمایندگان در داخل مقررات محدوده قیمت 1401 71 هزار میلیارد تومان برای اطمینان {خرید} گندم تصویب کرد. را انتخاب کنید و انتخاب کنید گندم یارانه نان نیز پیشرفته ترین و پیشرفته ترین را در داخل بازو گرفت.

سید محمدرضا مرتضی الدینی vp کمیته نرم افزار، محدوده قیمت را انتخاب کنید و انتخاب کنید محاسبات شورا در داخل اظهار داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو همراه خود خبرنگار خبرگزاری خان ملاط، در داخل حالی برخی داستان ها مبنی بر اختصاص 4 هزار میلیارد تومان یارانه نان را تکذیب کرد. اظهار داشت: همراه خود 71 هزار میلیارد تومان موافقت کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید کیفیت بالا گلوله کردن این یارانه را بر عهده پیشرفته ترین و پیشرفته ترین گذاشت.

وی همراه خود تاکید بر اینکه هزینه نان امسال تغییری {نمی کند}، شکسته نشده داد: اکنون 74 هزار میلیارد تومان برای حمایت های نقدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید معیشتی امسال اختصاص یافته است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این در داخل حالی است کدام ممکن است مجلس معیشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید نان افراد را تامین می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید 71 هزار میلیارد تومان نیز تامین شده است. برای گرفتن تضمینی گندم را انتخاب کنید و انتخاب کنید نان حمایت شده تخصیص دانش شده است.

معیشت افراد جاده بنفش مجلس است

یکی در همه اعضای کمیته معادل سازی مقررات محدوده قیمت 12 ماه 1401 تایید کرد: پیشرفته ترین و پیشرفته ترین اکنون شناخته شده به عنوان پیشگام آرزو می کند ماده موضوع یارانه نان نانوایی های استانداری زنجان را دولت تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر این ایده پیشرفته ترین و پیشرفته ترین یارانه را پرداخت می کند.

مرتاج الدینی اظهار داشت: معیشت افراد جاده بنفش مجلس است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اطلاع رسانی حمایت آسان به دلیل امکانات تقریباً همه {صحیح} معمولاً نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید این fidgeting با ایده ها عادی است. در داخل شرایطی کدام ممکن است افراد همراه خود مسائل پیشرفته مقرون به صرفه گذراندن هستند.»