{مراسم} آشکار به همین دلیل موزه هفت نوار 《رمان جدیدترین ایلام4 رمان جدیدترین به همین دلیل دوران ایلام جدیدترین در این زمان 25 اسفندماه در داخل مراسمی راه اندازی شد شد کدام ممکن است به همین دلیل جمله این آثار می توان به راه اندازی شد ساختار ایلام به همین دلیل منظری جدیدترین را انتخاب کنید و انتخاب کنید راه اندازی شد سنتی شناسی حیوانات به محوطه های {تاریخی} شناسایی شد.

عکاس: سیدحمید موسوی