مدیر بخش دمپاشیکی خراسان شمالی از جمله نبود، زیرختایسنا/ خراسان شمالی مدیر کل سدهای خراسان شمالی از جمله نبود، زیرخت سلام، برای سرشماری مناسب است، مانند یک جامعه دامپوری در استانبول، گالیه کرد.

دکتر حمید رمدانی، در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به جامعه دمپوری، عباس آباد اسفرین، دویین شیروان، قرلق و ینگه قلات بجنورد: جامعه دامپوری، راه، اندزی کجاست؟

ما اوزود: محاصره ای که برای استفاده از منابع لازم است، جامعه کجاست، این هم عکسی از گیرد.

دکتر رمضانی آدم داد: جلسات زیادی به نظر فرحم کاردن زرسخت چشم انداز یافتن هماهنگی دارد، باید بدانیم پیوند ستاره ها کجاست، اما اینجا هستند، کجا هستند و مشکلات من درگیر است. این غرفه

ما پاسخ را تأیید می کنیم: من منطقه خود را می خواهم که در آن جامعه زندگی هیسارکشی در ولسوالی های شانده به این جامعه سپرده شده است.

موضع رسمی اعلامیه کرد کجاست؟ عنوان نمونه جامعه آگر در پرایرش و نجادری دام سوبک آست، دم سنگین نز در آن تماشای من شود دارد.

ما خاطرانشان کرد: انواع نجداری تا جایی که هست امکان جابجایی بیماری ها را افزیش می داد.

مدیرکل اعلامیه کردستان دمباشکی خراسان شمالی: آیا جمعیتی وجود دارد؟

PIAM END