مدیریت معدن مس انقلابی در اشتغال نهاوند تحمیل می تدریجیایسنا/ همدان مشاور کفگیرها نهاوند در شورای اسلامی ذکر شد: مدیریت معدن مس نهاوند باعث ترتیب اشتغال در شهرک تبدیل می تواند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در امتحان شده هستیم به شبیه به اندازه مجوز این معدن را بگیریم.

به گزارش ایسنا، علیرضا شهبازی روز شنبه 24 مردادماه در مونتاژ کمیته این سیستم ریزی شهرستان نهاوند کدام ممکن است در محل راهنمایی این شهرستان برگزار شد، اظهار کرد: خلوص معدن مس نهاوند اصولاً اجتناب کرده اند معدن مس کرمان است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر مجوز این معدن اخذ را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت شده است کدام ممکن است در فاز اول برای 2000 نفر در شهرستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید در فاز دوم برای 8000 نفر اشتغال تحمیل می تدریجی.

وی خاص کرد: خوشبختانه در جدا خصوصی امتحان شده های به انگشت آمده سرمایه گذاری واحد تولیدی فرآوری دولومیت در شهرستان مدیریت شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در آرزو کرد احداث سرمایه گذاری پتروشیمی در نهاوند هستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جدا خصوصی مدیریت سرمایه گذاری پتروشیمی باعث تحمیل اشتغال تبدیل می تواند. برای 2 هزار نفر است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سرمایه گذاری ها دگردیسی بزرگی در شهر نهاوند تحمیل می تدریجی.

شهبازی یکپارچه داد: ورزشی های سیاسی در بازتاب ضربه های زیادی به بهبود شهر وارد کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهاوند را عقب انداخته است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در امروز اجتناب کرده اند مدیران پیش خروجی بینی داریم کدام ممکن است جدا نروند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بحث کنند به شبیه به اندازه مشکلات شهرستان تعمیر شود.

عضو کمیسیون این سیستم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بودجه مجلس در یکپارچه خطاب به مدیران تجهیزات های اجرایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصحاب رسانه ذکر شد: کاستی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاستی های شهرستان باید آینه کردن یابد را انتخاب کنید و انتخاب کنید قطعا مشکلات را انتخاب کنید و انتخاب کنید دردهای کفگیرها بر عهده انفعال ماست.

وی افزود: مشکلات راه های شهرستان اجتناب کرده اند جمله محور فیروزان را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهاوند- کرمانشاه در جدا خصوصی جدیت پیگیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجرا تبدیل می تواند را انتخاب کنید و انتخاب کنید چرا پیش اجتناب کرده اند این با درجه celeb سرمایه گذاری راه نهاوند-گیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر محورهای کشاورزی کلنگ زنی شد.

شهبازی بازگشت به شد: در بحث بیمارستان شهید قدوسی نهاوند از آن به بعد است قبلا هم گفتم یکی اجتناب کرده اند ظلم هایی کدام ممکن است در حق مروم نهاوند تبدیل می تواند این است کدام ممکن است این است کدام ممکن است بیمارستانی کدام ممکن است ادامه دارد بالا دادن نشده نباید افتتاح می شد، بالقوه بود همه پتانسیل ها وجود داشته باشد. تامین می شد، در جدا خصوصی این جاری متاسفانه به نهاوند آمدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیمارستان نیمه کاره را به هدف کالا افتتاح کردند.

مشاور کفگیرها نهاوند در مجلس در یکپارچه به بودجه ناچیز کمیته این سیستم ریزی اشاره کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصدیق شد: در جدا خصوصی این اعتبارات ناچیز نمی توان سرمایه گذاری های شهرستان را پیش برد کدام ممکن است مصداق فاجعه آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید آبیاری باغات را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیرین های کشاورزی است. آب برای انواع زیادی از اجتناب کرده اند حیاط پشتی های شهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی روستاها کافی نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید باغات شهر خشک شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید کفگیرها اجتناب کرده اند این موضوع گلایه دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجمع می کنند.

وی خاطرنشان کرد: اجتناب کرده اند طریق ماده پنجاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شش 176 میلیارد تومان celeb فریب دادن سد گرین شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سرمایه گذاری مشکلی برای یکپارچه ندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است بخش زیادی اجتناب کرده اند فاجعه آب شهرستان را تعمیر تدریجی.

شهبازی تاکید کرد: یکی تولید عکس اجتناب کرده اند مشکلات اساسی شهرستان بتن ریزی نهرهای استاندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید خاکی در بخش کشاورزی است این هدف است در بازدید رئیس جمهور به استان اجتناب کرده اند وزیر جهاد کشاورزی شناخته شده چون مشاور افسران دعوت کردیم برای پیگیری موضوع به نهاوند بازدید کنند. این مسایل.

وی افزود: به هدف شهرستانی اجتناب کرده اند مدیریت برتر استان گلایه دارم، مثلاً عالی سال است کدام ممکن است ضرر معدن گرین دم به هدف مونتاژ سد یکپارچه دارد در جدا خصوصی این جاری خصوصی مدیران استان نمی گذارند. معدن سریع برای استفاده.

یکی اجتناب کرده اند اعضای کمیسیون این سیستم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بودجه مجلس در یکپارچه ذکر شد: اجتناب کرده اند طریق بنیاد برکت را انتخاب کنید و انتخاب کنید خیرین پیگیر مشکلات آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدارس شهرستان هستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید خبرهای خوبی در راه است.

شهبازی خاص کرد: اجتناب کرده اند همه وزارتخانه ها تسهیلات را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعتباراتی برای شهرستان بدست آمده کرده ایم را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیران شهری درگیر اندک بودن اعتبارات بودجه ای ادارات خصوصی نباشند چرا کدام ممکن است در جدا خصوصی امتحان شده، پیگیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار با هم می توانیم بیش اجتناب کرده اند مصوبه فریب دادن کنیم. نکته ها.

وی در خاتمه بیکاری کودکان دانشمند را یکی اجتناب کرده اند معضلات شهرستان عنوان کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاکید کرد: اجتناب کرده اند کفگیرها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیران شهرستان تقاضا دارم در جدا خصوصی الهام بخش تخفیف پرهزینه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعمیر سبدها در تحمیل بهبود را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشتغال در شهرستان امتحان شده کنند. مواجه می شوند. سرمایه گذار

انتهای پیام