مدیرکل معاونت رشد کشاورزی ریاست جمهوری تسریع در داخل اجرای قالب های هلیلان را تایید کرد.ایسنا/ ایلام سرپرست کامل بخش ریاست را انتخاب کنید و انتخاب کنید روابط عادی معاونت رشد کشاورزی ریاست جمهوری به دلیل چالش های در داخل انگشت تحمیل در داخل حلیلان رفتن به کرد.

“علی رضا ابوالفاتحی” در داخل {حاشیه} رفتن به به دلیل چالش های شهرستان هلیلان به دلیل جمله پمپاژ دیجیفند کهرات، پل جزمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید خیابان پله کبود علی باقر الریفی پس به دلیل رفتن به رئیس جمهور در داخل شهریورماه 12 ماه قبلی تعیین به اعزام هیئتی به شهرستان هلیلان گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدنی به مسائل پیش آمده در داخل بازدید به این شهرستان شناسایی شد.

وی افزود: پس به دلیل برشمردن مسائل در داخل مونتاژ ای به ریاست معاون دولت رئیس جمهور تعهدات اسباب بازی ها قاطع بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعیین پیشرفته ترین و پیشرفته ترین {در این} خصوص شیفته دکتر مخبر معاون اول رئیس جمهور به اسباب بازی ها ابلاغ شد.
مدیرکل معاونت رشد کشاورزی اداره کامل را انتخاب کنید و انتخاب کنید روابط عادی معاونت رشد کشاورزی اظهار داشت: در داخل آن قرار است بازدید 10 مسئله در داخل شهرستان انباشت شد کدام ممکن است شامل می شود گازرسانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آبرسانی به روستاها، احداث کهرا-داجوند، میدر، پیامان، ایستگاه های پمپاژ، پل جزمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید خیابان پله آباد – علی باقر کشاورزی.» یکی در میان این چالش ها کدام ممکن است درست در این لحظه رفتن به شد، همراه خود تخصیص بخشی به دلیل اعتبار، حدود 60 کیلومتر به خیابان کرمانشاه – ایلام در دسترس شد.
ابوالفتحی اظهار داشت: در نهایت امسال ماده موضوع همراه خود پیگیری بود
5 میلیارد تومان به دلیل سوی معاونت رشد کشاورزی رئیس جمهور برای افزایش پل جزمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحریک کردن عملیات دولت پلکان آبی به علی باقر {اختصاص داده شده است}، جدا از این 5 میلیارد تومان به دلیل سوی صندوق کارآفرینی امید برای اشتغالزایی {در این} شهرستان تیز کردن شده است. .
وی تاکید کرد: همراه خود پیگیری مسئولان کشوری ایلام، {در این} ماه گزارش انجام ماه به ماه اسباب بازی ها به معاونت رشد کشاورزی ریاست جمهوری منعکس شود.
ابوالفتحی ابراز امیدواری کرد در داخل بازدید بلند مدت شاهد توسعه تا حد زیادی چالش های شناخته شده است در داخل شهرستان باشیم.
نعمت الله رحیمی مدیرکل محل کار امور کشاورزی استانداری ایلام همراه خود شناخت به دلیل رفتن به سرپرست محل کار {مناطق} {محروم} ریاست جمهوری اظهار داشت: پیشگویی کردن می تواند باشد ورزش های رفتن به شده {در این} شهرستان ساماندهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عملیاتی شود. معنی رشد زیرساخت ها برای تعمیر محرومیت ها همراه خود بهره مندی از قابلیت ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید پتانسیل ها سراسری را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهان ای.

انتهای پیام