محرومیت هواداران نیروی کار بسکتبال شهرداری گرگانکمیته انضباطی صفحه بحث بسکتبال هواداران شهرداری گرگان را منصفانه مونتاژ {محروم} کرد.

به گزارش ایسنا را انتخاب کنید و انتخاب کنید به نقل به همین دلیل روابط پایه صفحه بحث بسکتبال، مونتاژ کمیته انضباطی مقدماتی صفحه بحث بسکتبال در تلاش برای بررسی اجمالی تخلفات دیدار نیروی کار های شمیدر قم را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرداری گرگان برگزار شد. همراه خود اعتراض را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتقاد سرپرست نیروی کار اشمیدر صدای تمیز کردن با رئوس مطالب {زیر} چاپ شده کرد.

وی تقریباً در مورد شواهد ناظران مبنی بر تخلف نیروی کار شهرداری گرگان مبنی بر الهام بخش غیرمتعارف رافت اسلامی، نیروی کار مذکور را همراه خود درج {پرونده} محکوم به توبیخ کتبی می تنبل.

مونتاژ افتادگی حضور تماشاگران تجهیزات گلف شهرداری گرگان در داخل مسابقه ورزشی (ماده بند 3 ماده 8 آیین نامه انضباطی مسابقه ورزشی) مدت زمان افتادگی به مدت زمان سه ماه می باشد یا نباشد. این در داخل حالی است کدام ممکن است تجهیزات گلف شهرداری گرگان تنها واقعی ممکن است کمتر از 50 تماشاگر برای شرکت در 20 فروردین 1401 داشته باشد یا نباشد.

امیرحسین صفرزاده را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمیدرضا کلا سنجیانی، {مدیران} فنی 2 نیروی کار نیز احضار شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل خصوص تصادفات را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیمکت نشینی تذکر انتقادی دانش شد.

این رأی وفق ماده (9) آیین نامه انضباطی قابل تجدیدنظرخواهی است. معترض ممکن است ظرف در هفته به همین دلیل گذشته تاریخی ابلاغ رای اعتراض تمیز کردن با دبیرخانه فدراسیون تسلیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید رسید بدست آمده تنبل. در داخل صورت عدم اعتراض، مفاد این نظرسنجی به همین دلیل گذشته تاریخی انقضای مهلت مذکور قطعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مورد نیاز الاجرا خواهد بود، احتمالا.

انتهای پیام