محافظت ماه برای کاشفان زمان بیش از حدمنصفانه بررسی جدید توسط محققان دانشکده کالیفرنیا، لا تصویر می دهد کدام ممکن است دهانه های روی ماه می توانند دفاع کردن خوبی برای کاوشگرانی کدام ممکن است در زمان بیش از حد به ماه بازدید می کنند، باشند.

به گزارش ایسنا را انتخاب کنید و انتخاب کنید به نقل اجتناب کرده اند دیجیتال ترندز، کاوشگران ماه زمان بیش از حد می توانند در جدا خصوصی پناه تکل در دهانه های ماه، پایگاهی دنج به در اطراف اجتناب کرده اند شرایط یخ زدگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گرمای درجه ماه داشته باشند. تحقیقات جدید تصویر می دهد کدام ممکن است این گودال ها دمای از بی روح را انتخاب کنید و انتخاب کنید دستی را دفاع کردن می کنند.

محققان دانشکده کالیفرنیا، لا (UCLA) در منصفانه واحد بررسی جدید دریافتند کدام ممکن است دما ممکن است در دهانه های درجه ماه در شصت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سه درجه فارنهایت باقی نگه دارد. این دما به طور قابل توجهی اصولاً اجتناب کرده اند دمای بقیه درجه ماه است کدام ممکن است ممکن است در روز به 260 درجه را انتخاب کنید و انتخاب کنید در ساعت شب به عقب کشیدن 280 درجه برسد.

نوسانات از حداکثر دما به انگیزه زمان ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساعت شب های تمدید شده ماه است کدام ممکن است هر کدام حدود 15 روز اندازه می کشد. برای اینکه این شرایط برای کاشفان زمان بیش از حد قابل مدیریت باشد، این دهانه ها می توانند وضعیت امیدوارکننده ای برای جمع کردن منصفانه پایگاه ماه زمان بیش از حد فراهم کنند.

تاکنون حدود 200 مورد اجتناب کرده اند این گودال ها اختراع شده است کدام ممکن است گمان می رود برخی اجتناب کرده اند آنها درمورد به دالان های گدازه ای باشد. این دالان‌ها در زیر زیرین تشکیل می‌شوند کدام ممکن است گدازه‌های مذاب زیر گدازه‌های سرماخوردگی‌تر جریان می‌یابند را انتخاب کنید و انتخاب کنید فضای تمیز در پی آن باقی می‌برابر. سقف این راهروها قابل انجام است فرو بریزد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گودالی را باز تنبل. «تایلر هوروث» دانشمند ارشد این مشکل ذکر شد: حدود شانزده گودال اجتناب کرده اند 200 گودال احتمالاً دالان های گدازه ای فروریخته هستند.

این دالان های گدازه جدا از تحمیل ایمنی، می توانند میزبان منابع عکس برابر مخازن یخ قطبی باشند. این سیستم‌هایی برای کشتی مأموریت‌های روباتیک برای کاوش در راهروها را انتخاب کنید و انتخاب کنید درک شرایط زیر درجه ماه موجود است.

طبق ادعا دانشکده کالیفرنیا، لا، دمای دهانه ها در جدا خصوصی استفاده اجتناب کرده اند داده های مدارگرد تعیین ماه (LRO) تصمیم گیری شد. مدارگرد تعیین ماه منصفانه فضاپیمای ناسا است کدام ممکن است به در اطراف ماه می چرخد ​​را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند درجه ماه عکس خواهد گرفت. این مدارگرد اجتناب کرده اند دهانه هایی برابر منصفانه دهانه عظیم در “دریای اوقات فراغت” (Mare Tranquillitatis) تصویربرداری کرد، منصفانه فرورفتگی به عمق حدود 100 متر. گودال دارای برجستگی است کدام ممکن است اجتناب کرده اند خوب و دنج شدن بیش اجتناب کرده اند حد آن در روز جلوگیری می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید از گرما را در ساعت شب دفاع کردن می تنبل.

نوح پترو، یکی اجتناب کرده اند دانشمندان مشکل مدارگرد تعیین ماه، ذکر شد: دهانه های ماه منصفانه عملکرد جالب در درجه ماه هستند. شناخت کردن اینکه صریح برابر منصفانه اطراف هوادهی ایمن تحمیل می‌کنند به ما کمک می‌تنبل تصویری اجتناب کرده اند این عملکرد‌های منحصربه‌شخص ماه را انتخاب کنید و انتخاب کنید توجه‌انداز اکتشافات زمان بیش از حد آنها را ترسیم کنیم.

این تجزیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحلیل در روزنامه “Geophysical Research Letters” چاپ شده شده است.

انتهای پیام