مبلغی کدام ممکن است انگلیسی ها 390 میلیون کیلو تیز کردن کردند / مراد تباز در داخل {تعطیلات}سخنگوی وزارت امور خارجه در رابطه با تقاضا {انگلیس} برای خسارت پس به دلیل 12 ماه ها به دلیل ایران، اظهار داشت: مبلغ پرداختی کدام ممکن است حدود 390 میلیون کیلو است، شامل می شود دستور را انتخاب کنید و انتخاب کنید درآمد بدهی به همان اندازه روز آخر است.

به گزارش خبرگزاری {دانشجویان} ایران، سعید خطیب زاده در داخل {پاسخ به} سوال خبرنگاران کسب اطلاعات در مورد خسارت بدهی {انگلیس} به ایران اظهار داشت: در داخل وهله اول ادعا می کنم کدام ممکن است پس به دلیل بیش به دلیل 40 12 ماه تاخیر، پیشرفته ترین و پیشرفته ترین {انگلیس} پس به دلیل مذاکرات {طولانی}، اخیراً آن قرار است را مدیون جمهوری است.» اسلام به ایران تیز کردن کدام ممکن است حق شریف در داخل ایران است. متأسفانه پیشرفته ترین و پیشرفته ترین {انگلیس} در داخل تمام این مدت زمان برای تیز کردن بدهی های شخصی به امتیازات سیاسی تکیه کن بود. مبلغ پرداختی کدام ممکن است حدود 390 میلیون کیلو است شامل می شود دستور را انتخاب کنید و انتخاب کنید درآمد بدهی به همان اندازه روز آخر است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این آرامش خاطر را در واقع دارم کدام ممکن است جمهوری اسلامی ایران به هیچ وجه به دلیل موضع شخصی مبنی بر احیای حقوق مردمان کشورمان عدول نکرده است.

وی در داخل خصوص {آزادی} این زندانیان امنیتی افزود: اینجانب تایید می کنم کدام ممکن است قوه قضاییه در داخل جمهوری اسلامی ایران بر ایده شفقت اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نگرانی ها بشردوستانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید آماده شدن برای {تعطیلات} جلو 2 زندانی نازنین زاغری را انتخاب کنید و انتخاب کنید انوشا عاشوری بر ایده احکام قضایی مرتکب خلاف قانون شدند». صالح پس به دلیل گذراندن بخشی به دلیل دوران محکومیت شخصی، جمهوری اسلامی ایران را جاری گذراندن دوران محکومیت شخصی بود، آزاد کرد.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید سخنگوی وزارت امور خارجه یکپارچه داد: زندانی یکی دیگر به تماس گرفتن «مورات تباز» کدام ممکن است پیش به دلیل این به خلاف قانون محاکمه شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوران محکومیت شخصی را می گذراند، طبق قوانین به مرخصی شخصی در داخل منزل شخصی سر خورد.

خطیب زاده اظهار داشت: ما به دلیل عملکرد سازنده را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارزشمندی کدام ممکن است عمان برادر را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفیق {در این} توسعه ایفا کرد احترام می کنیم.

وی در نهایت اظهار داشت: تایید می کنم کدام ممکن است توسط می آید ایران ارتباطی بین تیز کردن بدهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید {آزادی} زندانیان مذکور {وجود ندارد}. کما اینکه فصل تابستان قبلی ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید {انگلیس} برای خسارت بدهی های شخصی هماهنگی کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید سندی را امضا کردند کدام ممکن است {متاسفانه} پیشرفته ترین و پیشرفته ترین {انگلیس} به دلیل اجرای آن قرار است خودداری کرد.

انتهای پیام