ما به بعضی از اینها لذت از حداکثر خواستن {داریم}سنت سراسری را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیر سکولار ما اساساً سنت اقامت خوشحال بود. در مسیر درست حرکت کنید نه گفتن را انتخاب کنید و انتخاب کنید نه گفتن تمدن به سنت عزاداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید محرومیت زدایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوب ارزش های آسیب رسان بازسازی شده است.

به گزارش ایسنا به نقل به همین دلیل گزارش ها وب مبتنی براحسان شریعتی در داخل یادداشتی نوشت: همراه خود سعادت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سعادتم (مولوی) عهد در واقع دارم.

روزهای آغازین 12 ماه احتمالاً شادترین زمان ها باشند. به نظر می رسد مانند است همه قطعات به همین دلیل نو برخاستن می تواند. همه شما به همین دلیل نو همراه خود {یکدیگر} شناخته شده می شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این لذت بهتر، آگاهانه تر را انتخاب کنید و انتخاب کنید پویاتر به همین دلیل لذت آسان (لذت بردن سریع به همین دلیل ارضای خوب خواستن غیر دائمی) است.

این لذت کدام ممکن است درجاتی دارد، از هر لحاظ موقتی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشابه با رضایت به همین دلیل حالات ثابتی مشابه با لذت هر دو خوشبختی، مستمر را انتخاب کنید و انتخاب کنید فشرده معمولاً نیست، اما {اهمیت} این سعادت در داخل اتصال آن قرار است همراه خود شخصیت هر دو واقعیت واقعی وجود را انتخاب کنید و انتخاب کنید واقعیت است. {احساسات}، 9 {احساسات} به ساده تأثیرات روانی، روانشناختی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نسبی (چه لذت بردن سریع هر دو رضایت ایمن).

خوشبختی اخیراً بعد از همه کبریت همراه خود گزارش ها ناگوار مبارزه، {قتل} در داخل دنیا هر دو گرانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید… معمولاً نیست، تا حدودی به همین دلیل تطبیق را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعامل داشتن همراه خود نظم را انتخاب کنید و انتخاب کنید لحن ممکن است باشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شخصیت ناشی می تواند.

ما در داخل اقامت را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل درگیری با مرزها {آزادی}، ، پیشرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعالی از نزدیک به بعضی از اینها لذت را انتخاب کنید و انتخاب کنید لذت خواستن {داریم}. سنت سراسری را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیر سکولار ما اساساً سنت اقامت خوشحال بود. در مسیر درست حرکت کنید نه گفتن را انتخاب کنید و انتخاب کنید نه گفتن تمدن به سنت عزاداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید محرومیت زدایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوب ارزش های آسیب رسان بازسازی شده است. مثلاً در این کره خاکی سوراخ بینی توحیدی مولانا، «رُدای غم را انتخاب کنید و انتخاب کنید لذت را می‌پیچد» را انتخاب کنید و انتخاب کنید غم‌ها را مبنای موفقیت در لذت قرار می‌دهد: «قند لذت میوه حیاط پشتی غم است».

چون آن است در این کره خاکی سوراخ بینی اسپینوزا، خوشبختی نیاز را انتخاب کنید و انتخاب کنید دردسر انسان برای تصدیق وجود شخصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهبود را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهبود امکانات وجودی شخصی است. «عملکرد حکمت را انتخاب کنید و انتخاب کنید فلسفه اصولاً اعاده این حس لذت روحی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جادویی به مطابقت معنای ممکن است باشی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما نیز در داخل مواجهه همراه خود امواج میانی غم را انتخاب کنید و انتخاب کنید فاجعه، به آنچه ظاهری است نیازمندیم. سرزندگی لذت، صلح را انتخاب کنید و انتخاب کنید استراحت در داخل در سراسر.»

انتهای پیام