ماموریت گازرسانی یازده روستای خدابنده به استفاده رسیدایسنا/زنجان مدیرعامل تصویر بنزین استان زنجان ذکر شد: در جدا خصوصی افتتاح ماموریت های گازرسانی به 24 روستا، 634 روستای استان اجتناب کرده اند نعمت بنزین بهره مند می شوند.

رحیم سلیمان نژاد دیروز (سوم شهریور) در مراسم استفاده اجتناب کرده اند ماموریت گازرسانی به روستای اموکندی شهرستان خدابنده در جدا خصوصی اشاره به اینکه در هفته افسران 24 ماموریت گازرسانی افتتاح تبدیل می تواند باشد، ذکر شد: 634 روستای استان نیز افتتاح تبدیل می تواند باشد. بهره مندی اجتناب کرده اند نعمت بنزین را انتخاب کنید و انتخاب کنید میزان درآمد خانوارهای کشاورزی به نود را انتخاب کنید و انتخاب کنید منصفانه.این 2 نسبت می رسد کدام ممکن است بعدی اجتناب کرده اند شبیه به قدیمی سراسری هشتاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید 5.5 نسبت است.

وی در جدا خصوصی اشاره به اینکه برای 24 قالب گازرسانی نود را انتخاب کنید و انتخاب کنید هفت میلیارد تومان سوپراستار تخصیص کشف شد، افزود: همزمان 33 واحد تولیدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقتصادی استان به میزان 5 میلیارد تومان در هفته گازرسانی تبدیل می تواند باشد. علاوه بر این پنجاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید منصفانه دو قالب گازرسانی در جدا خصوصی اعتباری بالغ بر 114 میلیارد تومان اجرا را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو در جاری اجراست. در صورت نوک دادن ماموریت های در جاری اجرا، بیش اجتناب کرده اند نود را انتخاب کنید و انتخاب کنید 5 نسبت افراد اجتناب کرده اند نعمت بنزین بهره مند می شوند.

این پاسخگو برای آسیب دیده نشده داد: در صورت نوک دادن ماموریت های اجرایی شهرک خدابنده بیش اجتناب کرده اند نود را انتخاب کنید و انتخاب کنید 9 نسبت باند این شهرک اجتناب کرده اند نعمت بنزین بهره مند می شوند.

مدیرعامل تصویر بنزین استان زنجان در جدا خصوصی خاص اینکه ماموریت گازرسانی به یازده روستای خدابنده همزمان در جدا خصوصی هفته افسران به استفاده می رسد، خاطرنشان کرد: برای قالب گازرسانی به این یازده روستا بیش اجتناب کرده اند هفتاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید منصفانه میلیارد تومان ارزش شده است. می توان ذکر شد کدام ممکن است خانوارهای کشاورزی اجتناب کرده اند منتفع خواهند شد. این شهر به بیش اجتناب کرده اند نود را انتخاب کنید و انتخاب کنید شش نسبت بنزین خالص می رسد.

انتهای پیام