ماموریت مرزبانی برقراری ایمنی همراه خود ملاحظه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقتدار اسلام استایسنا/ خراسان رضوی امام جمعه کوتاه مدت تهران ذکر شد: شغل مرزبانی برقراری ایمنی در امتداد طرف ملاحظه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقتدار نظام مقدس اسلامی است.

حجت الاسلام والمسلمین سید احمد خاتمی فعلاً 12 ماه تسلیم به مرزبانان هنگ تیباد در داخل سطح a 0 مرزی ذکر شد: مدیریت ضربه خورد.

وی فقط در مورد {اهمیت} وحدت مسلمانان در داخل شهرهای مرزی افزود: تا حد زیادی مرزهای ملت در داخل شهرهای یکپارچه است را انتخاب کنید و انتخاب کنید وحدت خارج از آن در داخل بین ساکنان این {مناطق} رعب را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترس را در داخل دل دشمنان انداخته است.

خطیب کوتاه مدت تهران روز جمعه ذکر شد: ما {در این} مملکت عالی خانوار هستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل فرهنگ سازی حفاظت به همین دلیل اسلام تفاوتی {نداریم} را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} نوار {طولانی} مرزی هیچ تفاوتی بین برادران شیعه را انتخاب کنید و انتخاب کنید سنی در داخل حفاظت به همین دلیل نظام را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظام نباید باشد. حامیان وطن را انتخاب کنید و انتخاب کنید رهبرشان ایستاده اند.

وی در طولانی مدت سخنان شخصی معرفی شد: پس به همین دلیل 12 ماه ها حفاظت مقدس را انتخاب کنید و انتخاب کنید حضور در داخل مخلوط سربازان، امسال به این بازو یافتیم کدام ممکن است فعلاً عرضه 12 ماه در امتداد طرف مرزبانان هنگ تیباد باشیم.

فرمانده مرزبانی خراسان رضوی یکپارچه داد: {سربازان} این نظام در داخل لباس مجلسی مقدس مرزبانی برای پاسداری به همین دلیل مرزها را انتخاب کنید و انتخاب کنید جو زیست در داخل ملت شخصی جان تمیز کردن با تهدید انداختند به همان اندازه عالی وجب به همین دلیل ملت را در داخل اختیار دشمنان قرار ندهند.

سردار مجید {شجاع} خاطرنشان کرد: مرزبانان همراه خود ایمنی به همین دلیل مرزهای ملت در داخل {شرایط} زحمت کش جوی را انتخاب کنید و انتخاب کنید وجود {خطرات} خالص را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیرعادی در داخل مرزها به همین دلیل وارد شدن {غیرقانونی} اتباع بین المللی را انتخاب کنید و انتخاب کنید قاچاق هرگونه داروها مخدر، محصولات را انتخاب کنید و انتخاب کنید بنزین توقف می کنند.

وی همراه خود تاکید بر ایمنی در داخل مرزهای ژاپنی ملت ذکر شد: خراسان رضوی بیش به همین دلیل 830 کیلومتر مرز مشترک همراه خود افغانستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترکمنستان دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل ملت تسلیم نمی شوند.

وی ذکر شد: مرز ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید افغانستان کدام ممکن است شیفته مرزبانان هنگ تیباد حفاظت می تواند باشد قابل انتساب به ناامنی در داخل ملت همسایه فوق العاده محافظت شده است. مهمتر به همین دلیل همه شما، آنها خواهند شد جان تمیز کردن با تهدید انداختند به همان اندازه برای محافظت مرز کنار هم قرار دادن شوند. مرزهای دولتی در داخل {هر} صورت.

انتهای پیام