ماموریت “راه آهن غرب ملت” مجددا سرزنده شد/ ریل گذاری قطعه کرمانشاه – اسلام آباد غرب اجتناب کرده اند سال زمان بیش از حدایسنا/کرمانشاه رئیس راه آهن غرب ملت اجتناب کرده اند مدیریت مجدد ماموریت راه آهن غرب ملت خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: این ماموریت 2 ماه است کدام ممکن است مجدداً سرزنده شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در صورت تامین celeb، ریل گذاری در قطعه کرمانشاه – اسلام آباد غرب اجتناب کرده اند نوک اذیت کردن تبدیل می تواند باشد. سال زمان بیش از حد

مسعود فرامرزیان در ذکر شد وگو در جدا خصوصی ایسنا، اجتناب کرده اند ازسرگیری ماموریت راه آهن غرب خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: پس اجتناب کرده اند حدود سه سال توقف اجرای این ماموریت، خوشبختانه در جدا خصوصی تزریق مقداری celeb اجتناب کرده اند محل بازدید ریاست جمهوری به این ماموریت، توانسته ایم این ماموریت را سرزنده کنیم. ماموریت باعث تبدیل می تواند باشد.

وی افزود: در جدا خصوصی تزریق این اعتبارات قرارداد ماموریت در جدا خصوصی قرارگاه خاتم را سرزنده کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید قرارگاه در محل ماموریت کار خصوصی را اذیت کردن کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این ماموریت هم اکنون سرزنده است.

وی در جدا خصوصی اشاره به تصویب 600 میلیارد تومان برای بازدید هیئت افسران به استان کرمانشاه برای ماموریت راه آهن غرب ملت ذکر شد: در جاری حاضر حدود چهل را انتخاب کنید و انتخاب کنید 5 میلیارد تومان اجتناب کرده اند این اعتبارات تخصیص یافته است کدام ممکن است در جدا خصوصی این celeb توانسته ایم. ماموریت را عالی بار تولید عکس سرزنده کنید

فرامرزیان ذکر شد: بر مقدمه مذاکراتی کدام ممکن است در جدا خصوصی گروه این سیستم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بودجه صورت گرفته، اجتناب کرده اند محل بازدید مقام معظم مدیریت نیز اعتباراتی در اختیار این ماموریت قرار خواهد گرفت.

رئیس راه آهن غرب ملت در جدا خصوصی اشاره به اذیت کردن ماموریت راه آهن غرب ملت اجتناب کرده اند ایستگاه سمنگان در استان مرکزی ذکر شد: این ماموریت به اندازه 530 کیلومتر به شبیه به اندازه مرز خسروی در استان کرمانشاه یکپارچه دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید انبساط عمومی ماموریت در این راستا شصت را انتخاب کنید و انتخاب کنید 5 سهم است.

وی افزود: در جاری حاضر قطار به شهر کرمانشاه رسیده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جهت مرز خسروی در جاری حرکت هستیم.

وی افزود: بزرگراه کرمانشاه به بدنه خسروی 263 کیلومتر است کدام ممکن است زیرسازی این بزرگراه حدود پنجاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید 5 سهم پیشرفت کرده است.

وی خاطرنشان کرد: به شبیه به اندازه حد زیادی عملیات اجرایی در این تمدید شده کردن جابجا شدن به مسیر صحیح صحیح حرکت کنید کرمانشاه – اسلام آباد غرب متمرکز است به شبیه به اندازه بتوانیم در اسرع وقت در جدا خصوصی قطار به این شهر برویم.

فرمرزیان ذکر شد: مسیر کرمانشاه – اسلام آباد غرب صد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پانزدهم کیلومتر است کدام ممکن است زیرساخت های این مسیر حدود هشتاد سهم پیشرفت فیزیکی دارد.

وی افزود: در صورت تامین در نهایت اعتبارات، ریل گذاری این تمدید شده کردن به شبیه به اندازه نوک سال زمان بیش از حد اذیت کردن تبدیل می تواند باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به شبیه به اندازه 2 سال زمان بیش از حد قطار به اسلام آباد غرب می رسد.

رئیس راه آهن غرب ملت خاطرنشان کرد: در تذکر داریم در جدا با این پیشرفت ماموریت جابجا شدن به مسیر صحیح صحیح حرکت کنید کرمانشاه – خسروی، بخشی اجتناب کرده اند اعتبارات را جابجا شدن به مسیر صحیح صحیح حرکت کنید ملایر – کرمانشاه برای اجرای گذرگاه ها ارزش کنیم کدام ممکن است این امر باعث افزایش ارزش ها تبدیل می تواند باشد. سرعت قطار در این مسیر

انتهای پیام