لزوم {مدیریت} قاطع برای حل مسئله آب


شفقنا حسدی – کارشناس {مدیریت} آب ذکر شد: علیرغم هشدار جدیدترین کسب اطلاعات در مورد فرآوری سفره های زیرزمینی مخصوصاً فرونشست پایین، در داخل ملت ما اقدامات سختگیرانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل همه شما مهمتر تطبیقی ​​در داخل بحث و جدال آبخوان ها مشارکت در نشده است. {مدیریت} دارایی ها آب».

به گزارش خبرنگار مقرون به صرفه خبرگزاری فارس، ماده موضوع {مدیریت} دارایی ها آب در داخل ایران در داخل دهه گذشته های جدیدترین بستر را برای مسائل کلان فراهم کرده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید همین ماده موضوع باعث بروز مسائل عظیم ای {در این} زمینه شده است.

{در این} راستا اصلاح به نظر می رسید به ماده موضوع {مدیریت} دارایی ها آب بیش به دلیل {هر} عامل درهم آمدن است یادگیری تجربیات کشورهای سودآور {در این} زمینه است را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس به دلیل تعیین کنید گیری چنین اقدامی نیاز به مشکل کرد به همان اندازه تقریباً در مورد آن قرار است تعیین درستی متعهد شدن کرد. پیشرفته ترین و پیشرفته ترین

{در حال حاضر} همراه خود تشکیل ساختار را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرسنل اخیر {مدیریت} دارایی ها آب در داخل ملت زمزمه {حرکت} در جهت تقویت {شرایط} آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید راه اندازی ساختار {مدیریت} دارایی ها آب به گوش می رسد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سخنان متولیان این بخش خبر به دلیل راه اندازی {شرایط} مساعد

{در این} راستا بنابراین به عنوان ارزیابی ماده موضوع {مدیریت} دارایی ها آب بیگمان تیموری کارشناس بخش {مدیریت} آب است رفتیم به همان اندازه {در این} مورد همراه با او صحبت کنیم. در داخل همین راستا این {گفتگو} در داخل 3 نیمه اصلاح را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل اختیار عموم مردم قرار خواهد گرفت.

اینم چیزهای بی اهمیت نیمه دوم:

{مدیریت} سرسختانه دارایی ها آب به دلیل الزامات ملت است

فارس: مسائل عظیم ای در داخل {مدیریت} دارایی ها آبی {داریم}، به تذکر خواهید داشت علت ایجاد مهمترین این مسائل {چیست}؟

تیموری: فاجعه‌های {مرتبط} همراه خود آب‌های زیرزمینی، به دلیل جمله بهبود درجه اقیانوس، خشکسالی از حداکثر هر دو سیل، شناور شدن پایین، را انتخاب کنید و انتخاب کنید شیوع {بیماری} فرژالهآه آست. ما {در حال حاضر} توالی ای به دلیل این مسائل را در داخل ملت شخصی {داریم}، با این وجود برخی مکان های بین المللی مشکلاتی مشابه با شناور شدن پایین را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعیین کنید گیری را دارند فرژاله نمایندگی نکنید این تمایز در داخل درجه مسائل دقیقاً تمایز {مدیریت} سرسختانه دارایی ها آب همراه خود نداشتن آن قرار است است.

در حقیقت، کشورهایی مشابه با ژاپن در همه زمان ها {مدیریت} سختگیرانه ای را {برنامه ریزی} کرده اندکلاچدارایی ها آب به محض نگاه کردن اولیه سیگنال های ناپایداری آبخوان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذخایر آن قرار است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در گذشته به دلیل {رسیدن} {کار} به عوامل باریکی مشابه با شناور شدن پایین کدام ممکن است فینال مرحله غریزه را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیگنال های عقب نشینی است، سرلوحه {کار} شخصی قرار خواهد گرفت. بهترین راه حل های سختکلاچاجرای {مدیریت} دارایی ها آب، با این وجود در داخل ملت ما بدون در نظر گرفتن هشدار جدیدترین مبنی بر کنار هم قرار دادن‌سازی سفره‌های زیرزمینی، مخصوصاً فرونشست پایین، اقدامات همچنان همراه خود مسئله مواجه است.کلاچ مهمتر به دلیل آن قرار است اینجا است کدام ممکن است همیشه در داخل بحث و جدال {مدیریت} دارایی ها آب پذیرفته نشده است.

فارس: اساساً این کاری کدام ممکن است به دلیل آن قرار است شناخته شده به عنوان اداره دارایی ها آب یاد می کنیم، چه {اهمیت} را انتخاب کنید و انتخاب کنید جایگاهی دارد؟

تیموری: {مدیریت} دارایی ها آب به دلیل قبلی جهت حائز {اهمیت} را انتخاب کنید و انتخاب کنید گرانبها است، اولاً بحث و جدال نگه داشتن سلامت محله را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل طرفی مبارزه از طریق فاجعه های آبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادای احترام به {شرایط} در گذشته به دلیل فاجعه کدام ممکن است اصطلاحاً تاب آوری معروف است همراه با همفکری مورد آگاه باشید قرار خواهد گرفت. . هر دو اجماع ذینفعان به دلیل جمله مردمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید فعالان جو زیست برای {مشارکت} در داخل {مدیریت} دارایی ها آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید دسترسی به عدالت را انتخاب کنید و انتخاب کنید عدالت در داخل تخصیص دارایی ها آبی همراه خود رسیدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید نگه داشتن چیز خارق العاده در مورد جو زیست (توقف به دلیل بیابان زایی، نگه داشتن گردشگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید…) به دلیل جمله مواردی است کدام ممکن است {مدیریت} دارایی ها آب را به حداقل یک امر بازسازی می تدریجی. پر قدرت شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواهد شد نگه داشتن خوب ارزش های نسبی (خوب ارزش های باکلاس، بناهای {تاریخی}) را انتخاب کنید و انتخاب کنید نگه داشتن خوب ارزش های ذاتی مشابه با اکوسیستم های بی طرفانه به دلیل جوامع انسانی.خودش خوب ارزش‌های گرانبها را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارآمدی هستند، مخصوصاً خوب ارزش‌های مقرون به صرفه مشابه با تامین آب کشاورزی، آبیاری، مصارف شهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقتصادی و بسیاری دیگر به دلیل نه مضامین حیاتی {مدیریت} دارایی ها آب هستند.

* رئوس مطالب از محسوس {مدیریت} دارایی ها آب

فارس: خواهید داشت در داخل نامه های شخصی به ماده موضوع مبارزه از طریق فاجعه ها، عنوان مبحث تاب آوری ردیابی کردید، می توانید این ماده موضوع را باز کنید؟

تیموری: به دلیل جمله {جنبه} های گرانبها {مدیریت} دارایی ها آب، بحث و جدال {انعطاف پذیری} توسط می آید ماهیت ابزار استمرکزی تر به دلیل جمله اشیا نه است در نتیجه همراه خود تحقیق آموزشی با اشاره به پایداری دارایی ها آب موافق است. تجزیه و تحلیل {انعطاف پذیری} همراه خود نگه داشتن خوب ارزش های ابزاری در داخل تعارض است.

پایداری آب های زیرزمینی کدام ممکن است به تحقیق هیدرولوژیکی وابسته است، تابعی به دلیل انجام آبخوان ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید عناصر حاکمیتی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید دسترسی به پایداری آب های زیرزمینی قطعاً درهم آمدن است راه اندازی زمینه مشترک بین داده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید پوشش آب است. این نیاز به دلیل آنجا ناشی می تواند کدام ممکن است پایداری سفره های زیرزمینی صرفاً {یک موضوع} آموزشی- فنی معمولاً نیست، متوسط نتیجه نهایی انتخاب ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتخاب های اجتماعی است. متأسفانه در داخل ملت ما ادامه دارد نتوانسته ایم سطح مشترک خوبی بین داده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید پوشش های آب راه اندازی کنیم.

فارس: در داخل ادبیات کارشناسی این ماده موضوع، وقتی به دلیل {مدیریت} آب صحبت می کنیم، بحث و جدال بهترین راه اندازی این گروه مشترک در داخل گام مقدماتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید {به درستی} {کارکردن} آن قرار است است، رئوس مطالب خواهید داشت به دلیل {مدیریت} دارایی ها آب {چیست}؟

تیموری: {مدیریت} آب تکنیک تعیین با اشاره به {اهداف} دارایی ها (اصلاح قوانین) را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر این مقدمه، رهنمودهای قانونی انتخاب شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقدامات واقع بینانه برای دسترسی به آن قرار است {اهداف} دارایی ها است. پایداری آب زیرزمینی شامل می شود هشت کار کردن مهمترین است کدام ممکن است 5 کار کردن شبیه به انجام آبخوان را انتخاب کنید و انتخاب کنید سه کار کردن شبیه به {مدیریت} آبخوان است. 5 کار کردن انجام آبخوان عبارتند به دلیل: قیمت مصرف شده آبخوان را انتخاب کنید و انتخاب کنید {شرایط} ذخیره سازی، کیفیت بالا آب، قیمت تخلیه آبخوان را انتخاب کنید و انتخاب کنید گردش های محیطی، {خطرات} را انتخاب کنید و انتخاب کنید تهدیدات خالص، پمپاژ، تزریق، نظارت، ذخیره سازی، تصفیه، قدرت را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانش فنی های تصفیه آب.

4 کار کردن اول به دلیل 5 کار کردن برای انجام آبخوان بخشی به دلیل سیستم خالص آب زیرزمینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار کردن {پنجم} بخشی به دلیل سیستم های زیرساختی است.

سه کار کردن حکمرانی شامل می شود محدودیت‌های حرفه ای، نظارتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظارتی، خوب ارزش‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتخاب‌های اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقاومت مقرون به صرفه به احتمال زیاد خواهد بود.

اولیه کار کردن به دلیل سه کار کردن {مدیریت} آب جزء سیستم های نظارتی هر دو به اصطلاح تنظیمی را انتخاب کنید و انتخاب کنید 2 کار کردن نه جزء سیستم های اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقرون به صرفه است.

به دلیل جمله عناصر مفید عالی سفره آب، لازم استاکثر عاملی سیستم های آب زیرزمینی خالص ممکن است وجود داشته باشد، معادل در دسترس بودن میزان مصرف شده آبخوان را انتخاب کنید و انتخاب کنید {شرایط} ذخیره آبخوان است. این کار کردن شامل می شود {شرایط} اقلیمی، عواقب اصلاح کاربری اراضی، به مقیاس عقب درجه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذخیره آب زیرزمینی است. علاوه بر این این، این کار کردن شامل می شود بهبود قیمت مصرف شده آبخوان همراه خود اصلاح استراتژی‌ها، اقدامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید معنی‌های کشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاربری اراضی کشاورزی است.

عناصر {مدیریت} آبخوان راه به می توانند بر پایداری آب های زیرزمینی {تأثیر} بگذارند؟

فارس: خواه یا نه در داخل رئوس مطالب خواهید داشت به دلیل {مدیریت} دارایی ها آب، بحث و جدال پایداری فیزیکی آب تنها واقعی به انجام آبخوان وابسته است؟

تیموریانپایداری فیزیکی آب تنها واقعی به عناصر انجام آبخوان وابسته است، {در حالی که} پایداری آب زیرزمینی 9 تنها واقعی تابعی به دلیل انجام آبخوان است، متوسط تابعی به دلیل عناصر حاکمیت تطبیقی ​​در داخل {مشارکت} است. بدیهی است کدام ممکن است این {مشارکت} باعث راه اندازی اجماع را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجماع در میان بسیاری فعالان جو زیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذینفعان برای ایفای عملکرد در داخل تقویت دارایی ها آب زیرزمینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ابزار های {مدیریت} آب می تواند.

تقریباً در مورد {اهمیت} خوب ارزش های {مدیریت} دارایی ها آب علاوه بر این {اهمیت} پایداری آب های زیرزمینی، اکنون به خوبی توجه می کنیم کدام ممکن است راه به انجام آبخوان را انتخاب کنید و انتخاب کنید عناصر حاکمیتی می توانند بر تحقیق پایداری آب های زیرزمینی {تأثیر} بگذارند. عدم {مشارکت} احتمالاً ممکن است به ابزار های {مدیریت} دارایی ها آب پشتیبانی تدریجی.

فارس: در داخل این تکنیک {مدیریت} آب، الگوسازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بستگی به توان آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ظرفیت علاقه مند به مندی به ماده موضوع چه نقشی دارد؟

تیموریانمانکن سازی فرآیندی است کدام ممکن است طی آن قرار است داده ها شخصی را به دلیل سیستم، مخصوصاً آب، به دیگران منتقل می کنیم، {در حالی که} عدم قطعیت فرآیندی است آن قرار است داده ها {ناکافی} شخصی را به دلیل سیستم آب به دیگران منتقل می کنیم.

عدم قطعیت ها به ساختارهای پایین شناسی، قیمت های مصرف شده آبخوان را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصلاحات آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید اثیری درمورد می شوند کدام ممکن است تأثیرگذارتر به دلیل {شرایط} مرزی شناخته شده است در داخل مانکن های هیدرولوژیکی اندیشه در مورد می شوند.

من می روم عالی نمونه سودمند برای خواهید داشت با اشاره به ساختارهای پایین شناسی در واقع دارم. حدود 16 شانس به دلیل گروه جهان در داخل تشکیلات هستند کارست علاوه بر این این، 15-16 شانس به دلیل مخازن آب شیرینی جهان در داخل قلمرو کارست یافت می شود. مانکن‌سازی هیدرولوژیکی کارست قابل توجه دشوار است است، {به همین دلیل است} کدام ممکن است اکثر تحقیق مصرف شده ساختگی سفره‌های زیرزمینی عموماً بر روی سفره‌های زیرزمینی متخلخل هر دو سفره‌های زیرزمینی هدف اصلی دارند.

میزان مصرف شده ساختگی سفره های زیرزمینی بستگی زیادی به کاربری را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصلاح کاربری اراضی دارد. اصلاح کاربری پایین، جو های شهر را آزار می دهد. به دلیل سوی نه، بارهای پایین‌های کشاورزی در داخل {حاشیه} {شهرها} برای {اهداف} به دلیل پیش تصمیم گیری‌شده 12 ماه‌ها با بیرون کشت رها می‌شدند به همان اندازه اینکه آلودگی آن قرار است‌ها 9 تنها واقعی حاصلخیزی شخصی را برای کشت به دلیل بازو داد، متوسط قابل انتساب به توسعه گروه شهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرنشینی تا حد زیادی بود. چاره ای جز اصلاح کاربری این پایین به دلیل کشاورزی به مسکن معمولاً نیست. به دلیل سوی نه را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل سطح مقابل قابل انتساب به رعایت {نکردن} توالی کشاورزی در داخل جو های کشاورزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیر شهر منجر به وارد كردن استرس بر دارایی ها آب زیرزمینی کاهش یافته است را انتخاب کنید و انتخاب کنید توانایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حاصلخیزی آلودگی گاز می گیرد. در داخل نتیجه نهایی درجه {زیر} کشت قابل انتساب به اصلاح اقلیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید عدم وجود آب گاز می گیرد کدام ممکن است در پایان نتیجه در بیابان زایی، به مقیاس عقب پایین های زراعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خطر ایمنی غذایی می تواند. در داخل {هر} صورت، اصلاح کاربری پایین هیچ اقدامی برای هزینه ساختگی سفره‌های زیرزمینی نمی‌توان مشارکت در داد.

* بهبود 75 سانتی متری آب اقیانوس به همان اندازه 80 12 ماه بلند مدت

شوالیه: تکنیک هزینه آبخوان ساختگی کدام ممکن است آگاه باشید ویژه ای به آن قرار است دارید راه به است را انتخاب کنید و انتخاب کنید راه به {امکان پذیر است}؟

تیموریان: مصرف شده ساختگی سفره های زیرزمینی بستگی زیادی به اصلاح کاربری اراضی دارد. {اهمیت} مصرف شده ساختگی قابل توجه بالاست. حساب کردن می‌رود کدام ممکن است درجه دریاها به همان اندازه 12 ماه 2100 کمتر از 75 سانتی‌متر بهبود یابد را انتخاب کنید و انتخاب کنید خطری برای سفره‌های زیرزمینی ساحلی باشد یا نباشد کدام ممکن است می‌تواند نتیجه در شور شدن آب شود.

تحقیق جدیدترین برای {کار}اشیا فوق چسبیده می تدریجی کدام ممکن است اگر در داخل مواجهه همراه خود این پتانسیل {واقعی} را انتخاب کنید و انتخاب کنید {آسیب} تدریجی اقدامی با اشاره به سفره های همراه خود موارد ساختگی مشارکت در شود، {تأثیر} قابل توجه بیشتری در داخل تأثیر می گذارد آب اقیانوس به سفره های ساحلی ممکن است داشته باشد، در نتیجه به دلیل تأثیر می گذارد آب اقیانوس به سفره های زیرزمینی توقف می تدریجی.

به همین دلیل توقف به دلیل اصلاح کاربری قابل توجه ظریف است. به عنوان تصویر در داخل بارهای استان ها مشابه با همدان قابل انتساب به عدم وجود آب در داخل 12 ماه های جدیدترین فاز زیادی به دلیل پایین های کشاورزی به دلیل چرخه کشت بیرون شده است. مثلاً کشاورز کدام ممکن است ده هکتار پایین دارد، قابل انتساب به عدم وجود آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید خشک شدن چاه های آب، 5 هکتار را به دلیل چرخه کشت در معرض خطر بیابان زدایی {حذف} می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید به ساده 5 هکتار را همیشه را انتخاب کنید و انتخاب کنید گاهی 2 موارد در داخل 12 ماه می کارد. کشاورز احتمالاً ممکن است یکسان ده هکتار را عالی 12 ماه بکارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید عالی 12 ماه خزان تدریجی به همان اندازه این تناوب علاوه بر این نگه داشتن استحکام آلودگی، به دلیل بیابان شدن تدریجی 5 هکتار پایین زراعی توقف تدریجی. برای {کار} معرفی شده است شده. پدیده کروی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غبار در داخل 12 ماه های قبلی تا حد زیادی در داخل فصول خشک را انتخاب کنید و انتخاب کنید زمان تابستان در داخل قبلی استان به دلیل جمله سیستان، بلوچستان، خوزستان، ایلام، کرمانشاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخی کردستان رخ می داد، با این وجود در داخل 12 ماه 1400 علاوه بر این فصل خشک، در داخل اسفند ماه نیز رخ می داد. پدیده کروی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غبار در داخل اسفند ماه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ریزش کروی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غبار به صورت متناوب در کنار همراه خود بارندگی در داخل استانداری های مذکور را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر استانداری ها پرواز می تدریجی کدام ممکن است دلخوری کردن به دلیل بهبود پدیده بیابان زایی در داخل کشورمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشورهای همسایه را بهبود می دهد.

شوالیه: من می روم به دلیل خواهید داشت یک موضوع با اشاره به مدلینگ پرسیدم، اگر مناسب دیده شده است باشم، مدلینگ در حقیقت عالی لایه محدود شده است مشکلاتدارایی ها آب ثابت {چیست} را انتخاب کنید و انتخاب کنید چه کمکی به ما می تدریجی؟

تیموری: چون آن است آموزش داده شده است شد، پیچیدگی مانکن های هیدرولوژیکی نیز یکی از آنها در نظر گرفته مسائل تحقیق پایداری آب های زیرزمینی است. در حقیقت مانکن‌سازی هیدرولوژیکی اولیه لایه پیچیدگی در داخل یادگیری پایداری دارایی ها آب قابل انتساب به ناهنجاری در داخل خصوص مشخصه‌های سفره‌های زیرزمینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشخصه‌های مهندسی آنهاست. به دلیل آنجایی کدام ممکن است بارهای اکوسیستم ها مشابه با چشمه ها، دریاچه ها، مخازن، مرداب ها، مصب ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر دارایی ها خالص در داخل 12 ماه های جدیدترین منقرض شدند، بی شک خواستن آبی این اکوسیستم ها نیاز به در داخل تحقیق هیدرولوژیکی مورد آگاه باشید قرار گیرد.

افزودن این اکوسیستم‌های تکیه کن به آب به مانکن‌سازی هیدرولوژیکی آب‌های زیرزمینی، به نوبه شخصی، لایه یکی دیگر به پیچیدگی ذاتی تحقیق پایداری آب‌های زیرزمینی اضافه می‌تدریجی. مشهود است کدام ممکن است نیازهای زیست محیطی آب نیاز به در داخل تحقیق هیدرولوژیکی اندازه گیری گیری شود، با این وجود داده ها اندازه گیری گیری این از ملزومات ادامه دارد در داخل سطوح مقدماتی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید به سطوح پیچیده ای به دلیل پیشگویی کردن نرسیده است.

چرا پیشگویی کردن نیازهای محیطی سخت است؟

فارس: چرا پیش‌سوراخ بینی نیازهای اکولوژیکی اکوسیستم‌ها دقیقاً سخت است؟

تیموری: تصمیم گیری کمیت وابستگی اکوسیستم ها به محرک های هیدرولوژیکی سخت است را انتخاب کنید و انتخاب کنید میزان {پاسخ} اکوسیستم ها به اصلاحات هیدرولوژیکی در داخل {شرایط} روزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مکانی انتخاب شده مطمئن نیست است. این قابل انتساب به سوراخ داده ها {در این} زمینه است بوم شناسی به دلیل سوی نه، اطلاعات‌های پایش اکوسیستم، به دلیل جمله اطلاعات‌های محیطی، هیدرولوژیکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ژئومورفولوژیکی، توسط می آید روزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مکانی ظریف هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکوسیستم‌های تکیه کن به آب‌های زیرزمینی قابل توجه متفاوت هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید {مدیریت} اکوسیستم را سخت می‌کنند.

در داخل حرکت، 2 مشکل مهمترین برای برآوردن نیازهای آبی اکوسیستم‌ها در داخل تحقیق تجزیه و تحلیل پایداری آب‌های زیرزمینی ممکن است وجود داشته باشد: اول، مطمئن معمولاً نیست کدام ممکن است دقیقاً چه {مقدار} آب زیست‌محیطی برای اکوسیستم‌هایی همراه خود عالی قالب پمپاژ آب زیرزمینی انتخاب شده به راحتی در دسترس است است. دوم، چون در داخل جاری به مقیاس عقب است رئيس جمهور هیدرولیک {به طور قابل توجهی} مصرف شده چشمه را به مقیاس عقب می دهد هر دو متوقف می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تأثیر می گذارد آب شور به آب های زیرزمینی را بهبود می دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصمیم گیری {مقدار} آب می خواست اکوسیستم ها هر دو آنچه کدام ممکن است آب اکولوژیکی معروف است سخت است. این مشکل زحمت کش تر را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیشرفته تر به دلیل اول است.

تقریباً در مورد پیچیدگی مانکن‌سازی نیازهای آبی اکوسیستم در داخل تحقیق هیدرولوژیکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایداری آب‌های زیرزمینی، بهترین است بهترین راه‌های واقع بینانه‌تری برای ادامه دادن اکوسیستم‌ها اندیشه در مورد شود، مشابه با بیشترین استفاده را ببرید ابزار‌های {مدیریت} تطبیقی، تجزیه و تحلیل {خطرات} تخریب اکوسیستم، بهبود اعلان را انتخاب کنید و انتخاب کنید {مشارکت} ذینفعان.