لزوم رعایت رهنمودها امنیت نیروی کار‌های سوگواری/آمادگی اطفای حریق برای مدیریت امنیت اماکن مذهبیایسنا/خوزستان رئیس گروه آتش نشانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصویر ها امنیت شهرداری اهواز اجتناب کرده اند آمادگی این گروه برای اطمینان از امنیت اماکن مذهبی خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: هیئت های عزاداری باید تدابیر امنیتی را رعایت کنند.

ابراهیم قنبری در ترکیبی خبرنگاران اظهار کرد: همه ساله در ماه محرم، محبان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) مجالس تعزیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید عزاداری برگزار می کنند، در جدا خصوصی این جاری در متنوع اجتناب کرده اند این مجالس به هدف موقتی بودن فضای تعبیه شده ایده ها امنیت در تذکر گرفته شده نشده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در نتیجه حوادث جبران ناپذیری درمورد به آتش سوزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انرژی الکتریکی گرفتگی تبدیل می تواند باشد.

به گزارش ایسنا، وی آسیب دیده نشده داد: نصب سازه های فلزی غیرمقاوم، استفاده اجتناب کرده اند داروها به حالت اشتعال بر روی سقف، کف را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیوار، استفاده اجتناب کرده اند وسایل گازسوز ناایمن را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیراستاندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید رعایت نکردن امنیت انرژی الکتریکی اجتناب کرده اند مواردی است کدام ممکن است باعث بروز حوادث در ترکیبات تبدیل می تواند باشد. اندوه موجود است.

رئیس گروه آتش نشانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصویر ها امنیت شهرداری اهواز تصریح کرد: در برپایی مجالس عزاداری باید رهنمودها امنیت رعایت شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید فضای در تذکر گرفته شده شده برای تجمع عزاداران حسینی به گونه ای باشد کدام ممکن است امکان رسیدن ماشین های آتش نشانی به محل برگزاری مراسم وجود داشته باشد. هنگام بروز حادثه برگزار تبدیل می تواند باشد. محل برگزاری مراسم را انتخاب کنید و انتخاب کنید منطقه پارکینگ نباید مانع رفتن را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرور خودروهای آتش نشانی شود.

وی در جدا خصوصی از دقیق اینکه محل تجمع نباید در محله تیرهای فشار مقاوم قرار گیرد، تصریح کرد: ساختار محل باید به گونه ای باشد کدام ممکن است ارائه می دهیم امکان بدهد زیادی از بی جان را انتخاب کنید و انتخاب کنید خشمگین با درجه شک را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این باد از حداکثر را تحمل تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید در هر جاری حداقل باید وجود داشته باشد. 2 مسیر خروجی اجتناب کرده اند مراسم الزامی است.

قنبری اظهار داشت: در لوکیشن های عظیم انواع را انتخاب کنید و انتخاب کنید وضعیت مسیرهای خروجی باید در جدا خصوصی تذکر متخصصان آتش نشانی در تذکر گرفته شده شود. در حین برگزاری مراسم، تمامی درهای درگاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید خروجی باید به درجه اجتناب کرده اند محل برگزاری باز را انتخاب کنید و انتخاب کنید باز باشد به شبیه به اندازه در صورت آتش سوزی هر دو حادثه امکان خروج بلافاصله وجود داشته باشد.

رئیس گروه آتش نشانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصویر ها امنیت شهرداری اهواز اظهار داشت: انرژی الکتریکی اکثر چادرها را انتخاب کنید و انتخاب کنید چادرها با درجه ملاحظه به سیستم حفاظتی درمورد به فیوزهای صحیح انرژی الکتریکی رسانی تبدیل می تواند باشد ضمن اینکه اجرای سیستم انرژی الکتریکی رسانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر از تجهیزات امنیت انرژی الکتریکی باید انجام شود. زیر تذکر متخصصان ذیصلاح

انتهای پیام