لاوروف: واشنگتن کنار هم قرار دادن است به همان اندازه احیای برجام را تسریع تنبلوزیر امور خارجه روسیه ذکر شد: شهروندان آمریکا کنار هم قرار دادن اند به همان اندازه احیای برجام را تسریع کنند.

سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه در داخل اطلاعیه ای معرفی شد کدام ممکن است واشنگتن کنار هم قرار دادن است به همان اندازه الگو ازسرگیری هماهنگی هسته ای همراه خود ایران را هدف به سمت مجازات روسیه تسریع بخشد.

بر مقدمه این گزارش، همراه خود تحریک کردن تهاجم روسیه به اوکراین در داخل 2 هفته قبلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعمال بی سابقه ترین تحریم های یکجانبه را انتخاب کنید و انتخاب کنید چندجانبه آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشورهای اتحادیه اروپا علیه روسیه، مسکو مدعی است کدام ممکن است بخشی به دلیل تحریم ها بر تعهدات روسیه {تأثیر} می گذارد. وی همراه خود نظارت شورای ایمنی گروه ملل متحد درخواست شده است های جدیدی برای معافیت به دلیل تحریم های آمریکا مطرح کرد.

ماده موضوع مطالبات روسیه خیلی زود به ادبیات افسران حاضر در داخل مذاکرات وین تبدیل شد به. با این وجود به دلیل تحریک کردن مبارزه روسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوکراین، آیا بسیاری از تحلیلگران تاکید کرده اند کدام ممکن است مهم نیست محتوای مذاکرات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکل های ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمریکا بر اوج ادای احترام به برجام، این مبارزه نیز به دلیل خوب ارزش برابری برخوردار خواهد بود، احتمالا. . تاثیر آن قرار است بر مذاکرات به همان اندازه حد فرصت را انتخاب کنید و انتخاب کنید {سرنوشت} مذاکرات همراه خود ناهنجاری قابل توجه مواجه است.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید تقریباً در مورد موضع جدیدترین روسیه، افسران ایرانی نیز تاکید کردند کدام ممکن است هیچ مانعی برای اجرای مفاد هماهنگی ممکن در داخل وین {وجود ندارد} را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} راستا، مفاد هماهنگی ممکن، برجام را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصمیم 2231 نیاز به رعایت شود. {مبانی}. ایران معتقد است کدام ممکن است چیز خوب در مورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید حقوق سراسری مردمان ایران تنها واقعی کار کردن تصمیم گیری کننده موضع تهران در داخل مذاکرات بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواهد بود، احتمالا.

افسران روسیه اکنون می گویند کدام ممکن است به همکاری همراه خود ایران در داخل چارچوب برجام یکپارچه خواهند داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحریم های جدیدترین آمریکا علیه مسکو مانعی برای یکپارچه همکاری ها نخواهد بود.

سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه هفته قبلی پس به دلیل دیدار همراه خود حسین امیرعبداللهیان، همتای روس شخصی در داخل مسکو، در داخل خوب کنوانسیون مطبوعاتی مشترک تاکید کرد کدام ممکن است اظهارات آمریکا مبنی بر اینکه مسکو مشکل‌ها احیا کردن هماهنگی هسته‌ای را مختل می‌تنبل.

وی افزود: روسیه اطمینان کتبی به دلیل واشنگتن بدست آمده کرده است کدام ممکن است تحریم ها علیه مسکو در داخل پی {حمله} روسیه به اوکراین مانع شدن به دلیل همکاری ممکن است.[با ایران] دارید همراه خود چارچوب موافقت نخواهید کرد.

روز سه شنبه، خوب مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا کدام ممکن است نخواست نامش فاش شود، ذکر شد کدام ممکن است ایالات متحده آمریکا در داخل جاری همکاری همراه خود روسیه احیا کردن هماهنگی هسته ای است.

به مشاوره این مقام یانک، واشنگتن تحریم هایی را علیه {مشارکت} روسیه در داخل تعهد های هسته ای کدام ممکن است بخشی به دلیل هماهنگی هسته ای هستند اعمال نخواهد کرد.

انتهای پیام