هزینه طلا را انتخاب کنید و انتخاب کنید هزینه پول نقد طلای 18 عیار در امروز شنبه 28/10/1400 ه.


شفقنا حسود_ هزینه طلا خارج از آن 2 روز پیش بهبود کشف شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید {هر} خوب و دنج طلای 18 عیار 8100 تومان را انتخاب کنید و انتخاب کنید 1،000،000 را انتخاب کنید و انتخاب کنید 229 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 400 (1،000،000 را انتخاب کنید و انتخاب کنید 200 را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید 9 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید چهارصد) تومان بهبود کشف شد.

به گزارش شفقنا به دلیل ما، {هر} مثقال طلای 18 عیار همراه خود 0.63 شانس بهبود، 5 میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید 319 هزار (5 میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید 300 را انتخاب کنید و انتخاب کنید 19 هزار) تومان تخفیف شد.

هزینه پول نقد امامی 12 میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید 300 هزار (دوازده میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید 300 هزار) تومان نسبت به سه دیروز 0.81 شانس به کاهش داشته است.