هزینه طلا را انتخاب کنید و انتخاب کنید هزینه فارکس 18 عیار را انتخاب کنید و انتخاب کنید طلا در این زمان یکشنبه 14/1/1301


شفقنا مقرون به صرفه- هزینه طلا به مقیاس عقب کشف شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید هزینه {هر} خوب و دنج طلای 18 عیار در این زمان همراه خود 0.17 شانس به مقیاس عقب نسبت به چند روز قبل از امروز به 1،000،000 را انتخاب کنید و انتخاب کنید 254 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 300 (1،000،000 را انتخاب کنید و انتخاب کنید 200 را انتخاب کنید و انتخاب کنید پنجاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید 4 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 300) تومان رسید.

به گزارش شفقنا به دلیل مشاوران ما، {هر} مثقال طلای 18 عیار همراه خود 0.14 شانس به مقیاس عقب نسبت به چند روز قبل، 5 میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید 431 هزار (5 میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید چهارصد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوب هزار) تومان قیمت کاهش یافته شد.

هزینه پول نقد امامی همراه خود به مقیاس عقب 0.41 درصدی نسبت به سه روز قبل از امروز به 12 میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید 450 هزار (دوازده میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید چهارصد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پنجاه هزار) تومان رسید.