هزینه طلا را انتخاب کنید و انتخاب کنید هزینه پول خارجی 18 عیار را انتخاب کنید و انتخاب کنید طلا در حال حاضر یکشنبه 21/01/1301


شفقنا مقرون به صرفه- هزینه طلا به مقیاس عقب کشف شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید هزینه {هر} خوب و دنج طلای 18 عیار در حال حاضر همراه خود 0.27 شانس به مقیاس عقب نسبت به روز قبل از این به 1303200 (1،000،000 را انتخاب کنید و انتخاب کنید 300 را انتخاب کنید و انتخاب کنید سه هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 200) تومان رسید.

به گزارش گرگ را انتخاب کنید و انتخاب کنید میش احساسی ما، {اونس} طلای 18 عیار در حال حاضر همراه خود 0.23 شانس به مقیاس عقب به همین دلیل 5660000 (5 میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید 600 را انتخاب کنید و انتخاب کنید شصت هزار) به 5647000 (5 میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید 600 را انتخاب کنید و انتخاب کنید چهل را انتخاب کنید و انتخاب کنید هفت هزار) تومان کاهش یافته است است.

هزینه پول نقد امامی 12905000 (دوازده میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهصد را انتخاب کنید و انتخاب کنید 5 هزار) تومان نسبت به روز قبل از این 0.04 شانس به مقیاس عقب داشت.