هزینه طلا را انتخاب کنید و انتخاب کنید هزینه پول خارجی 18 عیار را انتخاب کنید و انتخاب کنید طلا درست در این لحظه چهارشنبه 17/1/1301


شفقنا ارزان – هزینه طلا به کاهش کشف شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید {هر} خوب و دنج طلای 18 عیار درست در این لحظه همراه خود 0.4 شانس به کاهش به همین دلیل 1،000،000 را انتخاب کنید و انتخاب کنید 287 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 100 (1،000،000 را انتخاب کنید و انتخاب کنید 200 را انتخاب کنید و انتخاب کنید هشتاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید هفت هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 100) تومان به 1،000،000 را انتخاب کنید و انتخاب کنید 282 هزار (1،000،000 را انتخاب کنید و انتخاب کنید 200 را انتخاب کنید و انتخاب کنید هشتاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید 2 هزار) رسید. تومان.

به گزارش شفقنا به همین دلیل متخصصان ما، {هر} مثقال طلای 18 عیار همراه خود 0.34 شانس به کاهش نسبت به روز قبل، 5 میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید 554 هزار (5 میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید پانصد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پنجاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید 4 هزار) تومان تخفیف شد.

هزینه پول نقد امامی 12 میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید 615 هزار (دوازده میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید 600 را انتخاب کنید و انتخاب کنید پانزده هزار) تومان نسبت به روز قبل 0.28 شانس به کاهش داشت.