هزینه طلا را انتخاب کنید و انتخاب کنید هزینه فارکس 18 عیار را انتخاب کنید و انتخاب کنید طلا در این زمان پنجشنبه 18/1/1301


شفقنا اقتصادی_قیمت طلا را انتخاب کنید و انتخاب کنید هزینه {هر} خوب و دنج طلای 18 عیار در این زمان همراه خود 1.16 شانس بهبود به دلیل 1،000،000 را انتخاب کنید و انتخاب کنید 276 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 900 (1،000،000 را انتخاب کنید و انتخاب کنید 200 را انتخاب کنید و انتخاب کنید هفتاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید شش هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهصد) تومان به 1،000،000 را انتخاب کنید و انتخاب کنید 291 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 900 (1،000،000 را انتخاب کنید و انتخاب کنید 200 را انتخاب کنید و انتخاب کنید نود هزار) نهصد بهبود کشف شد. .

به گزارش شفقنا الحسدی، {هر} مثقال طلای 18 عیار همراه خود 1.05 شانس بهبود نسبت به دیروز 5 میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید 592 هزار (5 میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید پانصد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نود را انتخاب کنید و انتخاب کنید 2 هزار) تومان تخفیف شد.

هزینه پول نقد امامی 12 میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید 790 هزار (دوازده میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید هفتصد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نود هزار) تومان بود کدام ممکن است نسبت به دیروز 1.32 شانس پیشرفت داشته است.