هزینه طلا را انتخاب کنید و انتخاب کنید هزینه فارکس 18 عیار را انتخاب کنید و انتخاب کنید طلا درست در این لحظه شنبه 1/1/1301


شفقنا ارزان- هزینه طلا را انتخاب کنید و انتخاب کنید هزینه {هر} خوب و دنج طلای 18 عیار درست در این لحظه همراه خود 0.57 شانس بهبود به دلیل 1،000،000 را انتخاب کنید و انتخاب کنید 286 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 600 (1،000،000 را انتخاب کنید و انتخاب کنید 200 را انتخاب کنید و انتخاب کنید هشتاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید شش هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 600) تومان به 1،000،000 را انتخاب کنید و انتخاب کنید 294 هزار (1،000،000 را انتخاب کنید و انتخاب کنید 200) رسید. . را انتخاب کنید و انتخاب کنید نود را انتخاب کنید و انتخاب کنید 4 هزار تومان.

به گزارش شفقنا به دلیل ما، {هر} مثقال طلای 18 عیار همراه خود 0.48 شانس بهبود نسبت به 2 روز قبل از این، 5 میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید 604 هزار (5 میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید 600 را انتخاب کنید و انتخاب کنید 4 هزار) تومان قیمت کاهش یافته شد.

هزینه پول نقد امامی همراه خود 0.39 شانس بهبود نسبت به 2 روز قبل از این به 12 میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید 820 هزار (دوازده میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید هشتصد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیست هزار) تومان رسید.