هزینه طلا را انتخاب کنید و انتخاب کنید هزینه پول خارجی 18 عیار را انتخاب کنید و انتخاب کنید طلا در حال حاضر سه شنبه 23/01/1301


شفقنا اقتصادی_قیمت طلا را انتخاب کنید و انتخاب کنید هزینه {هر} خوب و دنج طلای 18 عیار در حال حاضر همراه خود 0.71 شانس بهبود به دلیل 1،000،000 را انتخاب کنید و انتخاب کنید 320 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 100 (1،000،000 را انتخاب کنید و انتخاب کنید 300 را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیست هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 100) تومان به 1،000،000 را انتخاب کنید و انتخاب کنید 329 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 600 (1،000،000 را انتخاب کنید و انتخاب کنید 300 را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید 9 هزار) رسید. 600 تومان.

به گزارش شفقنا به دلیل متخصصان ما، هزینه {هر} مثقال طلای 18 عیار همراه خود 43 هزار تومان بهبود نسبت به روز قبل از این به 5761000 (5 میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید هفتصد را انتخاب کنید و انتخاب کنید شصت را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوب هزار) تومان رسید.

هزینه پول نقد امامی ۱۳ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۶۵ هزار (13 میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید 300 را انتخاب کنید و انتخاب کنید شصت را انتخاب کنید و انتخاب کنید 5 هزار) تومان بود کدام ممکن است نسبت به روز قبل از این ۱.۱۲ شانس بهبود داشته است.