هزینه طلا را انتخاب کنید و انتخاب کنید هزینه پول خارجی 18 عیار را انتخاب کنید و انتخاب کنید طلا همین الان دوشنبه 1/1/1301


شفقنا اقتصادی_قیمت طلا را انتخاب کنید و انتخاب کنید هزینه {هر} خوب و دنج طلای 18 عیار همین الان همراه خود 0.51 شانس بهبود به دلیل 1،000،000 را انتخاب کنید و انتخاب کنید 237 هزار (1،000،000 را انتخاب کنید و انتخاب کنید 200 را انتخاب کنید و انتخاب کنید سی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هفت هزار) تومان به 1،000،000 را انتخاب کنید و انتخاب کنید 243 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 400 (1،000،000 را انتخاب کنید و انتخاب کنید 200 را انتخاب کنید و انتخاب کنید چهل را انتخاب کنید و انتخاب کنید سه هزار) رسید. چهارصد) تومان.

به گزارش شفقنا به دلیل متخصصان ما، {هر} مثقال طلای 18 عیار همراه خود 0.55 شانس بهبود نسبت به دیروز، 5 میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید 388 هزار (5 میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید 300 را انتخاب کنید و انتخاب کنید هشتاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید هشت هزار) تومان تخفیف شد.

هزینه پول نقد امامی 12 میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید 449 هزار (دوازده میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید چهارصد را انتخاب کنید و انتخاب کنید چهل را انتخاب کنید و انتخاب کنید 9 هزار) تومان نسبت به دیروز 0.4 شانس بهبود داشت.