قلع را انتخاب کنید و انتخاب کنید قمع ۲۶۸ مورد بنا را انتخاب کنید و انتخاب کنید مستحدثات غیر تایید شده در داخل اراضی کشاورزی آذربایجان غربیایسنا/آذربایجان غربی رییس گروه جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی همراه خود خاص اینکه نگه داشتن کاربری اراضی کشاورزی ضامن ایمنی غذایی است، اظهار داشت : انواع ۲۶۸ مورد بنا را انتخاب کنید و انتخاب کنید مستحدثات غیرمجاز در داخل اراضی کشاورزی در کل فروردین ماه 12 ماه جاری در داخل مرحله استان قلع‌ را انتخاب کنید و انتخاب کنید قمع بنا شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اراضی زراعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید باغی به چرخه تأمین
{بازگشت}.

 اکبر کرامتی در این زمان ۵ اردیبهشت در داخل مخلوط خبرنگاران نزدیک به آزادسازی ۲۶۳ مورد به همین دلیل اراضـی کشاورزی استان به مساحت ۴۹۸ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۷ متر {مربع} در داخل راستای تبصره ۲ ماده ۱۰ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵ مورد ماده ۳ مقررات نگه داشتن کاربری اراضی کشاورزی در داخل پی اجرای احکام قضایی به مساحت ۴۰۹ مترمربع، افزود: برخورد همراه خود ایجاد‌وسازهای غیرمجاز در داخل اراضی کشاورزی استان در داخل 12 ماه جاری بدتر کردن شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید گشت‌های ایمنی به همین دلیل کاربری اراضی کشاورزی به طور مکرر در داخل جاری رصد هرگونه ورزش غیرمجاز در داخل اراضی کشاورزی هستند.

کرامتی تصریح کرد: به‌ منظور اجرای تبصـره 2 ماده ۱۰ قـانون حفـظ کاربری اراضـی زراعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حیاط پشتی‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید طبق دسـتور دادسـتان استان مبنی بر قلع‌وقمع بناهای غیرمجاز، همراه خود همکاری نیروهای انتظامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید یگـان ایمنی اراضی کشاورزی استان، به همین دلیل مجموع ۲۶۸ مورد تخریب ایجاد ‌وسازهای غیرمجاز در سراسر فروردین ماه، انواع ۱۶۵ مورد قلع را انتخاب کنید و انتخاب کنید قمع بنا در داخل اراضی کشاورزی شهرستان ارومیه انجام شده است.

رییس گروه جهاد کشاورزی استان خاص کرد: در کل فروردین ماه ممکن است همچنین ۱۹۳ مورد گزارش مردم {در این} زمینه خریداری شده شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید انواع ۳۶۰ مورد ایجاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساز غیر تایید شده نیز شیفته اکیپ های گشت ۱۳۱ تعیین  را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای ۴۰۷ مورد  اخطاریه توقف عملیات صادر شده است.

کرامتی اظهار داشت: نگه داشتن کاربری اراضی زراعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید باغی موجب در دسترس بودن ایمنی غذایی، رشد کشاورزی، رشد صادرات را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارزآوری می‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است همچنین عاملی جلوگیری از سایش گرد و غبار را انتخاب کنید و انتخاب کنید بروز سیلاب است.

وی ممکن است همچنین تاکید کرد: همراه خود هرگونه ایجاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساز غیرمجاز در داخل پایین‌های کشاورزی طبق مقررات نگه داشتن کاربری اراضی برخورد قاطع را انتخاب کنید و انتخاب کنید قابل احترام ممکن است را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همین دلیل شوراها را انتخاب کنید و انتخاب کنید دهیاران روستاها تقاضا می کنیم به همان اندازه در داخل صورت تبصره هرگونه تخلف در داخل اراضی کشاورزی مراتب را به سامانه ۱۳۱ {اطلاع رسانی} کنند.

کرامتی اضافه کرد:  امیدواریم بتوانیم همراه خود مساعدت را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکاری سیستم های ذی‌ربط، صاحبان خانه پایین‌های زراعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید باغی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است همچنین اطلاع‌رسانی به‌موقع مردمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهره‌برداران توسط سامانه ۱۳۱ به همین دلیل شیوع خلاف قانون تغییرکاربری‌های غیرمجاز را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخریب اراضی کشاورزی شیفته اشخاص حقیقی سودجو جلوگیری از جنگ کنیم.
انتهای پیام