قدیروف: روسیه در داخل جاری مبارزه همراه خود تمام جهان استرئیس جمهور چچن اظهار داشت: روسیه 9 تنها واقعی همراه خود نظامی شخصی، منطقی همراه خود تعداد انگشت شماری ملت غربی به همین دلیل جمله ناتو در داخل عملیات نیروی دریایی علیه اوکراین مواجه است.

رمضان قدیروف رئیس جمهور چچن در داخل پستی در داخل تلگرام شخصی به نقل به همین دلیل خبرگزاری مکعب نوشت: روسیه در این زمان همراه خود تمام جهان در داخل مبارزه است.

چرا این را می گویم؟ در نتیجه هیچ کشوری به همین دلیل روسیه حمایت محسوسی {نمی کند} را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل طرف اکنون نیست غرب کدام ممکن است شخصی را مطمئناً یکی اعضای قدرتمند ناتو از آن آگاه است دیگری روسیه است.

قدیروف اظهار داشت: «آنها خواهند شد به همین دلیل اوکراین همراه خود پشتیبانی های پولی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تسلیحاتی حمایت می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیروهای مسلح را انتخاب کنید و انتخاب کنید متخصصان نیروی دریایی را به همین دلیل در همه جا جهان به اوکراین می فرستند، متعاقباً روسیه همراه خود تعداد انگشت شماری ملت در داخل مبارزه است، 9 خوب ملت».

انتهای پیام