قانون اساسی یک خبرچین در بری، تشکیل یک استادیومدستیار اول رئیس جمهور برای اطلاع بخشنامه ها از مجموع وزارتخانه ها، سازمانها و استانداردها که به عنوان یک گروه جهادی به وی منتسب شده است، تأییدیه پاسخ است.

به گذرش ایسنا

«با عنایت به ده ديش رو بودان توحيات نوروز و جوانان خودجوش و ايهرگر انيتفابية باانگيزة مواضيترساني در اقاصية روستيي وسوراد كشور وسورده برنامه ايزي، ساماندهيريحيهي عظيم گروهاي جيهدي، فرهنگساسي وروجيهها جهادي إجاديه منسوب به منابع هیما نجام و انجم از قدمگاه نمیاند:

– تشکیل ورزشگاه حمایت و پشتی‌پانی به عنوان استان جهادی با رهبری جهادی با حضور روزای دستگاه‌های آستانی، بسیج سازندگی و نماینده‌گان گروه‌های جهادی و بسیج دانشگاه.

-پشتیبانی یک گروه جهادی است و تامین کننده تامین کننده جهادی نیاز اردوهایی را تا حد امکان تامین می کند.
– انجم هامانگیهای لازیم جهت و آغتاری پرو قاهای خورد و عام المنفعه به گروهی جهادی.

– برنامه ريزى كه ديدگاه همرهى دارد و وظايف بخشايى را به گونه اى ديگر تقسيم مى كردند اردوهاى جهادى و سركشى و حضور مسئولان آستان به نشانى مجموعه مزبان دار از هسته اصلى و اخلاقى مهمانان جات قدرشناسى و اجاد دلگرمی

– پیشبینی و آمادا سازی بخشی به عنوان امکانات و ملاحظات

– بخش‌های ارسا یابی، نیازسنجی و شیناسای دارایی، خدمات راسانی بازار جهادی هدایت و دادن گروهیجی را اولویت‌بندی و دنبال کردند که در آن فعال هستند و مناطق از پیش بسیار فعال هستند.

– برنامه ته ویجه، کوتاهایکو و آترگزار، تله سند و گزارش خبری گازارچت در مورد اثربخشی و حضور بروشور اردوهای جهادی و تأملی موثر در طول یک بورزاری با همکاری سادا و سیما در سرسر کاشور.

PIAM END