قالیباف: {سربازان} همراه خود حقوق زودتر حتی نتوانستند مرخصی شخصی را صنوبر کنند + تصاویر حرکتی


شفقنا حسدی- رئیس مجلس نمایندگان اظهار داشت: در داخل مرحله ای هستیم کدام ممکن است ستاد کامل، شورا را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیشرفته ترین و پیشرفته ترین در داخل جاری بررسی اجمالی انتقادی نظامی اساساً هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ظاهر شد جدیدی {داریم}.

12 ماه قبلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید امسال حقوق {سربازان} اصلاح کردن انتقادی شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید طی 2 12 ماه حقوق {سربازان} را بیش به دلیل 8 برابر بهبود دادیم. 12 ماه بلند مدت معمولی حقوق {سربازان} 3.5 را انتخاب کنید و انتخاب کنید {سربازان} متاهل را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارای 2 فرزند به پنج میلیون تومان می رسد.

منصفانه سرباز همراه خود 2 فرزند کمتر از دستمزد کارگر را بدست آمده می تنبل.