فینال ابزار شهرک نشینان صهیونیست برای اشغال: چرای گوسفندان!به تذکر می رسد داشته باشد آشکارا در سال های بروزترین tp-date شهرک نشینان صهیونیست ملاحظه خصوصی را به پرورش گوسفند معطوف کرده اند، از در جدا خصوصی ارزش کم می توان زیرین های بیشتری را اجتناب کرده اند طریق آن فتح کرد.

به گزارش آنلاین محل قرارگیری گاردین، در مسیر صحیح نود کدام ممکن است اجتناب کرده اند روده ها دره رود اردن می گذرد، حاشیه از غربی جاده در جدا خصوصی وجود گرمای تابستان پر اجتناب کرده اند علف های مرطوب است. در جدا خصوصی این جاری در سمت شرق جاده خبری اجتناب کرده اند غذای گوسفند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بز نیست.

این برتری اساس در تنها سیگنال بدیهی عظیم‌ترین اصلاح استراتژیک در نبرد برای مدیریت قلمرو C دارد، قلمرو‌ای کدام ممکن است 60 سهم کرانه باختری را تشکیل می‌دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید خرس مدیریت درست اسرائیل است را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرک نشینان صهیونیست سعی می‌کنند گوسفندان را به‌عنوان خوب قلمرو دستگیر کنند. راه برای تکل اصولاً . ملت مورد استفاده

محمد چوپان شانزده ساله ای است کدام ممکن است گله 200 گوسفندی را در بخشی اجتناب کرده اند جاده ای کدام ممکن است برای فلسطینیان ایمن است هدایت می تنبل. وی اظهار داشت: روزی قادر خواهیم بود گوسفند هر دو بز را به همه کوه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید دره ها (اردن) ببریم، در جدا خصوصی این جاری اکنون جاده اصلاح به بدنه شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفتن اجتناب کرده اند آن ممنوع است.

ابوفادی، چوپان فلسطینی پنجاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوب دو ساله می گوید: اجتناب کرده اند بالای کوه می آیند را انتخاب کنید و انتخاب کنید آب می گیرند، زیرین را می گیرند را انتخاب کنید و انتخاب کنید گوسفند می آورند. فضایی باقی نمانده را انتخاب کنید و انتخاب کنید قیمت خوراک دام در جاری افزایش است. ما اجتناب کرده اند هر 2 طرف خرس فشار هستیم.

اجتناب کرده اند زمان اشغال درست فلسطین در سال 1967، حدود 450000 شهرک نشین اسرائیلی در کرانه باختری مستقر شدند کدام ممکن است برخی در جدا خصوصی انگیزه های مذهبی هر دو تعصبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخی تولید عکس در جدا خصوصی ارزش های کم مسکن. محله در سرتاسر جهان حضور آنها را مانع بزرگی برای بدست آوردن به صلح ایمن از آن آگاه است.

مسکن برای این مهاجران کدام ممکن است اجتناب کرده اند ابتدا آسان را انتخاب کنید و انتخاب کنید – به شبیه به اندازه حدی – دردسرساز بود، اکنون سبکی a باشکوه دستی دارد. برخی اجتناب کرده اند اولین مهاجران اکنون تثبیت شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید ثروتمند هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیروهای امنیتی در درگاه شهرک هایشان مستقر هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوربین های امنیتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیم های خاردار بالای حصارها نصب شدند. سربازان اسرائیلی به حکومت نیروی دریایی برای فلسطینی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصول مدنی برای شهرک نشینان اشاره می کنند.

لوسیون نووت، خوب گروه غیردولتی کدام ممکن است بر محافظت زمینی اسرائیل نظارت دارد، می‌گوید در ده سال قبلی، جناح راست جنبش شهرک‌سازی گام‌های مختلفی برداشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید به موفقیت‌های بزرگی انگشت یافته است.

به آگاه این موسسه، در جاری حاضر هفتاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید هفت مزرعه را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایگاه علفزار اسرائیل در کرانه باختری موجود است. شصت را انتخاب کنید و انتخاب کنید شش مورد اجتناب کرده اند آنها در ده سال قبلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید چهل را انتخاب کنید و انتخاب کنید شش مورد اجتناب کرده اند این شصت را انتخاب کنید و انتخاب کنید شش مورد تنها در 5 سال قبلی تحمیل شده است. این آرم دهنده انبساط ناگهانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلافاصله شهرنشینی در افسران دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا است. این قلمرو کدام ممکن است در جاری حاضر خرس مدیریت پرورش دهندگان گوسفند است، مساحتی در حدود 60000 هکتار را برای ادغام کردن تبدیل می تواند کدام ممکن است حدود 7 سهم اجتناب کرده اند مساحت سی را تشکیل می دهد.

دبیرکل خوب گروه شهرسازی سال قبلی در همایشی اظهار داشت: مونتاژ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساز به دلیل برای ارزش بر بودن فضای به سختی را اشغال می تنبل. در جدا خصوصی این جاری مراتع اکنون 2 برابر سکونتگاه ها فضایی را محافظت می دهند.

انتهای پیام/