فیلم کوتاه داستانی «جهانگیر» ساخته دهدشت کلید خوردایسنا/ کهگیلویه و بویراحمد به نویسندگی همت وحید حنارهایی، تصویری، تملک هنری کهگیلویه و بویراحمد تولید، فیلم کوته داستانی «جهانگیر» ساخته کارگرانی حمید فرزاد، دهدشت کلی خورد.

شریف اسلامی، رئیس حوزه هنری آستان کهگیلویه و بویراحمد در خاص، فیلم کوته بها خبرگان کجاست، فیلم جهانگیر داستان مردی را، روایت راوی که با دینبال یک نشانی از آش سوک بیان می کند. ، بومی چیت، می کیند. کتاب مرد باهانا کجاست، یعنی میچود بری آشنای با فرهنگ مردم که در آنجا فیلمی است که کاشیدا می شود را به تصویر می کشد.

ما اوزود: فیلم کوته داستانی اکبر آیین، قربانعلی موسوی، حسین حاجی پور، خلیل عمران پور، فرزاد منوچهری، مجتبی متکی، علی مهران فر و محسن لاهی خوا کجاست با کتیبه ایوایی پرداخت.

به گزارش ایسنا، اسلامی با ارجاع به عوامل، فیلم کوته داستانی کجاست، اعلام کردی: کارگردان فیلم جهانگیر، فیلمدار حمید فرزاد، تهیه کناندا آگری علی مهران فر، سداردار محمد کارگر و فرزاد منوچهریدرخانی د. شفیعی، کارگردان صحنه و عقاس نغما شفیعی، مدیر بخش زنان و زایمان سیاویش مهر آیین و پشتیبانی ابوالحسن دانشمند، رسول تیرزا از عامل بودند.

PIAM END