فیلم برگزاری جشنوارا دانشجویی kotah nihalحاجیمین نقش جشنواره در بین ملیدانشگوئی فیلم کوته نیهال برگزار میچود.

به گذرش ایسنا کجاست رویداد را دانشگویان دانشکده فیلم و تاتار دانشگاه هنر، با همکاری معاوات فرهنگی در دانشگاه در دو بخش ملی و بین ملال شمیل بخشیهای داستانی، اولال بخشاهی داستانی، اولین تجربی، پشکو، دکتری، دکتری. میکناند.

برنامه بزرگدشت مثل سینما بازرگان ظرف سنت هرسال افتتاحیه جشنواراست و تاخیر در ارسال افکت جشنوارا تا 31 فروردین ماه است.

دبیرخانه جشنواره نیهال وقیع در چهارراه ولیعصر کوچا بالاور پلاک 2 ساختمان موت فرهنگی دانشگاه هنر درجه یک.

هجدهمین، نقش جشنواره در میان ملی، فیلم کوتاه نهال ساخته دبیری عارف حیدری، خرداد ماه سال 1401 برگزار خواحد شاد.

رابطه ماندان بری با ارسال ردیابی، اثبات شده نعم در جشنوارا، درایافت اتیلات بختر و آشنای با قوانین در سایت Nahalfestival.ir با بررسی کناند.

PIAM END