فیروزی برآبادی: حکومت اسلامی ایجاب می تنبل کدام ممکن است مسئولان در داخل بین مردمان باشندعضوکمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: عملکرد به همین دلیل {مدیریت} در داخل نظام اسلامی خدمت به مردمان است را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظام اسلامی ایجاب می تنبل روحیه مردمان بر مسئولان تحت سلطه باشد یا نباشد.

رحمت الله فیروزی بورآبادی در داخل اظهار داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو همراه خود خبرنگار خبرگزاری {دانشجویان} ایران، در رابطه با بیانات مقام معظم مدیریت خطاب به مسئولان نظام را انتخاب کنید و انتخاب کنید چگونگی ارتقای {شخصیت} شناخت در داخل بین مسئولان، اظهار داشت: برخورداری به همین دلیل شناخت یکی از آنها در نظر گرفته عملکرد های بارز ماست. ائمه (علیهم السلام). شناخت به همین دلیل ادب ائمه (علیهم السلام) ناشی می تواند. ممکن است همه وقت در میان بسیاری مردمان بوده اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسکن شخصی را همراه خود مردمان می گذرانند. به این آماده سازی همه وقت مردمان را رودررو کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به مسائل ممکن است معامله با کرده اند.

وی اظهار داشت: به همین دلیل سوی اکنون نیست {مدیریت} اسلامی ایجاب می تنبل کدام ممکن است {مدیران} همراه با مردمان باشند. این شناخت در داخل وهله اول باعث اعتقاد مردمان به {مدیران} را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل سطح دوم باعث می تواند {مدیران} را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسئولان در داخل نظام اسلامی مسائل مردمان را توجه کنند. عملکرد به همین دلیل {مدیریت} در داخل نظام اسلامی خدمت به مردمان است.

مشاور مردمان نطنز در داخل مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: {مدیران} را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسئولان نظام اسلامی برای خدمت به مردمان نیاز به روحیه مردم داشته باشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مردمان به سادگی به آن قرار است ورود داشته باشند. به همین دلیل این طریق می توانند مسائل مردمان را رفع کنند هر دو کمتر از {شرایط} را برای افراد منطقی سازی دهند.

وی تاکید کرد شناخت یکی از آنها در نظر گرفته عملکرد های مسئولان نظام اسلامی است. نظام اسلامی به همین دلیل {مدیران} در داخل کل شما سطوح آرزو می کند کدام ممکن است همراه خود مردمان ارتباط برقرار کنند. خدمت به مردمان نیاز به سرلوحه {کار} مسئولان در داخل نظام اسلامی باشد یا نباشد.

انتهای پیام