فرستاده چین در ایران: باید به ایده امنیت مشترک، همه جانبه را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکاری ایمن پایبند باشیمفرستاده پکن در تهران اظهار داشت: چین غیر مستقیم است در جدا خصوصی همه ملت ها اجتناب کرده اند جمله ایران در جدا خصوصی احترام متقابل را انتخاب کنید و انتخاب کنید همزیستی صلح جو را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهبود مشترک اساساً مبتنی بر برابری را انتخاب کنید و انتخاب کنید منفعت متقابل رفتار تدریجی.

چانگ هوآ، فرستاده چین در تهران در یادداشتی در جدا خصوصی عنوان «مونتاژ زمان بیش از حد مشترک در جدا خصوصی جهان آسیا را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقیانوسیه، گشودن فصل جدیدی اجتناب کرده اند جهان آسیا را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقیانوسیه» کدام ممکن است در اختیار ایسنا قرار داده است، نوشت: در جزیره بالی. ، صدای عصر برای جمع کردن زمان بیش از حد ای مشترک” حتی به شبیه به اندازه حد زیادی اجتناب کرده اند آن، برانگیخته جهان باشید. در رودخانه چائو فرایا، ادعا کردن صحیح افتتاح فصل جدیدی در جهان آسیا را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقیانوسیه برانگیخته است. بین 17 به شبیه به اندازه 19 نوامبر 2022، اجلاس رهبران تجاری همکاری مالی آسیا را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقیانوسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهمین نشست غیر رسمی رهبران APEC در بانکوک، تایلند برگزار شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقاله جین پینگ، رئیس جمهور چین در این نشست سخنرانی مهمی حاضر کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند وی خواست کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کالا به رئوس مطالب زیر است: “پیگیری هدف بی نظیر، کالا بهبود مشترک را انتخاب کنید و انتخاب کنید گشودن فصل جدیدی در همکاری آسیا را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقیانوسیه”.

در این ادعا اجتناب کرده اند همه ملت ها تقاضا شده است شده است کدام ممکن است “مسئولیت پذیر باشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید زمان بیش از حد ای مشترک در جدا خصوصی جهان آسیا را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقیانوسیه اجتناب کرده اند طریق همکاری شجاعانه بسازند.”

رئیس جمهور مقاله جین پینگ در سخنرانی خصوصی خاطرنشان کرد کدام ممکن است جهان آسیا را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقیانوسیه جایی است کدام ممکن است ما اقامت می کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید تأمین انبساط مالی جهانی است. در دهه‌های بروزترین tp-date، همکاری‌های مالی جهان‌ای آسیا-اقیانوسیه از نزدیک بهبود یافته است را انتخاب کنید و انتخاب کنید معجزه آسیا-اقیانوسیه را تحمیل کرده است کدام ممکن است ملاحظه جهانیان را به خصوصی جلب کرده است. جهان آسیا را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقیانوسیه اجتناب کرده اند دیرباز در وسط افراد اساس دوانده است.

رئیس جمهور مقاله جین پینگ در جدا خصوصی عبرت اجتناب کرده اند قبلی، تخصص را انتخاب کنید و انتخاب کنید روشنگری معجزه آسیا را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقیانوسیه را به طور درست خلاصه کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاکید کرد کدام ممکن است بهبود جهان آسیا را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقیانوسیه باید مسیر بهبود صلح آمیز، مسیر مشارکت را انتخاب کنید و انتخاب کنید همبستگی را طی تدریجی. ما در جدا خصوصی مقابله در جدا خصوصی نبرد خنک مخالفت کرده‌ایم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اختصاص داده شده به افزایش، گشایش را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعمیق همکاری‌ها، جدا هم برخورد با شدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضرب را انتخاب کنید و انتخاب کنید شتم مشکلات هستیم. این تخصص ارزشمند بهبود جهان آسیا را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقیانوسیه در دهه های بروزترین tp-date است را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این آرزوی بی نظیر چین را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشورهاست کدام ممکن است باید مشترکاً اجتناب کرده اند آن حمایت کنند.

رئیس جمهور مقاله جین پینگ خاطرنشان کرد کدام ممکن است اقتصاد آسیا را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقیانوسیه در جاری حاضر وارد مرحله بحرانی افزایش پس اجتناب کرده اند همه گیری شده است. اقتصادها به طور استاندارد در جدا خصوصی مشکلاتی خیلی شبیه امتیازات زنجیره تامین، ضعیف داروها غذایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید امکانات را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش فشارهای تورمی مواجه هستند. هرچه در جدا خصوصی مشکلات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکل‌های بیشتری مواجه شویم، باید به همکاری‌ها پایبند باشیم، همکاری‌های مالی آسیا-اقیانوسیه را از به طور مشترک تعمیق کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفاه افراد را دائماً افزایش دهیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنها در این صورت است کدام ممکن است می‌توانیم مشترکاً عامل جدیدی در شکوفایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهبود آسیا-اقیانوسیه پیدا کنیم. بخش.

رئیس جمهور مقاله جین پینگ در جدا خصوصی ملاحظه به بهبود را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکوفایی زمان بیش از حد جهان آسیا-اقیانوسیه سریع مهمی حاضر کرد: بیایید بازو به بازو هم دهیم به شبیه به اندازه محله ای در جدا خصوصی زمان بیش از حد مشترک در جهان آسیا-اقیانوسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای بهبود زمان بیش از حد آسیا بسازیم. جهان اقیانوس آرام برای ترجیحی بودن عالی مشارکت جدید آسیا را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقیانوسیه تحمیل کنید.

اولین مورد حمایت اجتناب کرده اند عدالت را انتخاب کنید و انتخاب کنید عدالت در سرتاسر جهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحمیل صلح را انتخاب کنید و انتخاب کنید ثابت بودن در جهان آسیا را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقیانوسیه است. همه ملت ها باید به یکدیگر احترام بگذارند، توافق کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکاری کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در صورت مواجهه در جدا خصوصی اشکال، همه باید مراجعه به کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن را تعمیر کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در نیازمند بهتر از وجه مشترک باشند.

ما باید به ایده امنیت مشترک، همه جانبه را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکاری ایمن پایبند باشیم، به حاکمیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمامیت ارضی همه ملت ها احترام بگذاریم، در امور خانه تولید عکس ملت ها مداخله نکنیم، به مسیر بهبود را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظام اجتماعی کدام ممکن است مستقلاً توسط افراد بسیاری از شده است احترام بگذاریم. .

به اولویت‌های امنیتی مشروع ملت ها ملاحظه کنید، اختلافات بین ملت ها را اجتناب کرده اند طریق گفتگو را انتخاب کنید و انتخاب کنید مراجعه به به روشی مسالمت‌آمیز تعمیر کنید.

دوم، ما باید به محافظت درهای باز یکپارچه دهیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید عالی جهان آسیا-اقیانوسیه در جدا خصوصی رفاه مشترک بسازیم. قبلی تاریخی تعداد بیش از حد از بی روح کرده است کدام ممکن است محافظت درهای باز عالی مشارکت برد-برد است. ما باید ایدئولوژی باز بودن جهان را یکپارچه دهیم، توافق محافظت های کلان مالی را آسانسور کنیم، زنجیره تامین را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنعت را در مناطق نزدیک تر افزایش دهیم، تسهیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید آزادسازی کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کالا را انتخاب کنید و انتخاب کنید بودجه را کالا دهیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید الگو مالی جهان را به طور پیوسته افزایش دهیم. بیایید آن را بلافاصله اصلاح به حداقل عالی جهان آزاد تجاری در جدا خصوصی مرحله بالا کنیم.

سوم، بهبود بی تجربه را انتخاب کنید و انتخاب کنید کم کربن را دنبال کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهان ای آلوده نشده را انتخاب کنید و انتخاب کنید انصافاً در آسیا را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقیانوسیه بسازید. ما باید همکاری های فنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مالی را کالا دهیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهبود همکاری های دیجیتال را انتخاب کنید و انتخاب کنید بی تجربه را سریعتر در جهت دارایی ها امکانات، ساختار اقتصادی آسانسور کنیم به شبیه به اندازه ساختار بلعیدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهبود بی تجربه محله مالی آسانسور شود.

چهارم، پایبندی به آینده مشترک را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحمیل عالی اقیانوس آرام متحد. به همکاری آسیا را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقیانوسیه باید اجتناب کرده اند منظر استراتژیک را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلندمدت نگریست را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند کانال بی نظیر همکاری جهان‌ای اپک را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسیر دقیق آسیا را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقیانوسیه دفاع کردن کرد. را انتخاب کنید و انتخاب کنید روابط برد-برد در جهان آسیا را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقیانوسیه.

ما باید به مشکل ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید آینده پاسخ دهیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جدا خصوصی هم زمان بیش از حد ای انصافاً برای جهان آسیا را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقیانوسیه بسازیم. رئیس جمهور مقاله جین پینگ بر آسانسور قاطعانه یکپارچگی مالی جهان ای هدف اصلی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید 6 ابتکار را برای آغاز جنبه جدیدی اجتناب کرده اند بهبود را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحمیل محله ای در جدا خصوصی آینده مشترک سریع کرد: اجتناب کرده اند آسانسور اساس های بهبود صلح آمیز به شبیه به اندازه اندیشه بهبود افراد محور، اجتناب کرده اند تحمیل. قالب افتتاح سطوح بعدی برای باور مرحله بالاتری اجتناب کرده اند ارتباطات را انتخاب کنید و انتخاب کنید بخشی از متقابل. اجتناب کرده اند تحمیل زنجیره صنعت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تهیه ایمن را انتخاب کنید و انتخاب کنید با مرحله مانع به شبیه به اندازه کالا را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتقای بهینه سازی مالی. این شش ابتکار به مشکل های دوران، صلح می خواست همه کشورهای جهان آسیا-اقیانوسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید باور آرزوهای بهبود پاسخ خواهد داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید راه آسانسور همکاری آسیا-اقیانوسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهبود مشترک را خاص خواهد کرد.

مدرنیزاسیون به سبک زبان چینی پیشرفت عمومی بشریت را اجتناب کرده اند بالی، اندونزی به شبیه به اندازه بانکوک، تایلند افزایش می دهد. در بازی های دیپلماتیک فشرده دوجانبه را انتخاب کنید و انتخاب کنید چندجانبه، رئیس جمهور مقاله جین پینگ دائماً به افسران گروه های در سرتاسر جهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید افسران دولتی همه ملت ها ایده غنی مدرنیزاسیون به سبک زبان چینی را انگیزه می دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید انگیزه می دهد کدام ممکن است خودسازی ممکن است به شبیه به اندازه حد زیادی اجتناب کرده اند صلح را انتخاب کنید و انتخاب کنید وقف جهانی باشد. بهبود حفاظتی مقاوم در سخنرانی مکتوب رئیس جمهور مقاله جین پینگ، جایگزین ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشارکت های استراتژیک مدرنیزاسیون به سبک زبان چینی عمیقاً تفسیر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تأکید شد کدام ممکن است در جدا خصوصی اخیر سازی به سبک زبان چینی، پیشرفت عمومی بشریت را ارتقاء خواهیم داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جدا خصوصی بهبود جدید چین، جایگزین هایی را به ارمغان خواهیم آورد. به جهان، استراتژیک، را انتخاب کنید و انتخاب کنید ثابت بودن را انتخاب کنید و انتخاب کنید امنیت بیشتری را برای جهان ناپایدار به ارمغان خواهیم آورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید امکانات را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعتقاد را به بهبود را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهبود جهانی تمدن بشری تزریق خواهیم کرد.

راه صحیح را تصمیم گیری کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن را دنبال کنید. ماه قبلی، بیستمین کنگره سراسری حزب کمونیست چین در جدا خصوصی موفقیت برگزار شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسیر بهبود حال را انتخاب کنید و انتخاب کنید زمان بیش از حد چین را خاص کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید قالب اولین را این سیستم ریزی کرد. چین غیر مستقیم است در جدا خصوصی همه ملت ها اجتناب کرده اند جمله ایران در جدا خصوصی احترام متقابل را انتخاب کنید و انتخاب کنید همزیستی صلح جو را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهبود مشترک اساساً مبتنی بر برابری را انتخاب کنید و انتخاب کنید منفعت متقابل رفتار تدریجی. در عصر جدید را انتخاب کنید و انتخاب کنید جاده جدید، چین به همراهی جهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمک به داده ها زبان چینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید امکانات زبان چینی برای کالا مونتاژ محله ای در جدا خصوصی زمان بیش از حد مشترک برای بشر را انتخاب کنید و انتخاب کنید جمع کردن جهانی به شبیه به اندازه حد زیادی یکپارچه خواهد داد.

انتهای پیام