فرستاده ایران در جدا خصوصی مشاور امنیت سراسری عراق دیدار کردفرستاده ایران در عراق در جدا خصوصی مشاور امنیت سراسری این ملت دیدار را انتخاب کنید و انتخاب کنید گفتگو کرد.

به گزارش ایسنا، به نقل اجتناب کرده اند خبرگزاری صحیح عراق (WAA)، محمدکاظم الصادق در جدا خصوصی قاسم العرجی مشاور امنیت سراسری عراق دیدار را انتخاب کنید و انتخاب کنید کسب اطلاعات در مورد اوضاع سیاسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید امنیتی قلمرو را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهان گفتگو کرد.

در این دیدار طرفین در خصوص روابط دوجانبه را انتخاب کنید و انتخاب کنید راهکارهای آسانسور آن کدام ممکن است در راستای مزیت ناخن ها 2 ملت است، تبادل تذکر کردند.

الاعرجی در این دیدار تاکید کرد کدام ممکن است افسران عراق امتحان شده می تنبل روابط خصوصی را در جدا خصوصی تولید عکس ملت ها متعادل تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند محافظت های حزبی پرهیز تنبل. وی علاوه بر این ذکر شد کدام ممکن است عراق همواره برای بدست آوردن به ثابت بودن امنیتی، سیاسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مالی برای خدمت به ناخن ها قلمرو را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهان امتحان شده می تنبل.

اجتناب کرده اند سوی تولید عکس، فرستاده ایران بر حمایت تهران اجتناب کرده اند افسران سودان را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکاری در جدا خصوصی آن در زمینه انرژی الکتریکی، بنزین را انتخاب کنید و انتخاب کنید امکانات تاکید کرد. الصادق ذکر شد کدام ممکن است افسران سودان پتانسیل موفقیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید خدمت به ناخن ها عراق را دارد.

انتهای پیام