«فرزاد حسنی» رئیس جدید راهداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید بار بزرگراه ای کردستان شدایسنا/ کردستان مراسم تحلیف ناظر راهداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید بار بزرگراه ای کردستان برگزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید «فرزاد حسنی» شناخته شده چون ناظر جدید راه اندازی شد شد.

مراسم تکریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید راه اندازی شد رئیس جدید راهداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید بار بزرگراه ای استان کردستان صبح از آن به بعد است صحبت می کنیم (اول مردادماه) در جدا خصوصی حضور نمایندگان مجلس را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسئولان استانی در سنندج برگزار شد.

در این مراسم اجتناب کرده اند ارائه دهندگان «محمد رشید مدرس گرجی» تحسین را انتخاب کنید و انتخاب کنید «فرزاد حسنی» شناخته شده چون سرپرست جدید مدیریت راهداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید بار بزرگراه ای استان کردستان راه اندازی شد شد.

در این مراسم رئیس سابق راهداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید بار بزرگراه ای استان کردستان ذکر شد: هر بار کدام ممکن است این سیستم سرلوحه کار قرار گیرد زودتر به نتیجه می رسد.

محمد رشید مجری این مراسم: 2 این سیستم 2 ساله دفتر این سیستم های صد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پنجاه کیلومتری در 1400 سال قبلی در سال 1400 در افتتاحیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید رویدادهای 100 کیلومتر راه های ملت، 100 کیلومتر راه های ملت، بازیابی هشت تقاطع استان را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیره اجتناب کرده اند جمله این برنامه ها هستند.

وی آن را حاصل این سیستم‌ریزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجرای انواع اجتناب کرده اند مواردی دانست کدام ممکن است از طریق 2 سال خدمتم در این مدیریت به انگشت آمده است.

تاکید بر اثربخشی تعهد ها: تعهد ها ساده تحقیقات بالقوه نیستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اثربخشی آنها a باشکوه حیاتی است.

وی آسیب دیده نشده داد: شاخص ورود کشاورزی استان کردستان شصت را انتخاب کنید و انتخاب کنید شش نسبت را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمتر اجتناب کرده اند معمولی کشوری است در حالی کدام ممکن است شاخص کشوری آن هشتاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید عالی نسبت است.

گرجی خاص کرد: هم اکنون کار مونتاژ 370 کیلومتر راه ملت در جدا خصوصی اعتباری بالغ بر 1100 میلیارد تومان به اتمام رسیده را انتخاب کنید و انتخاب کنید 50 کیلومتر آن افتتاح شده است.

وی به مونتاژ 3 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 210 کیلومتر راه کشاورزی آسفالته در استان کردستان اشاره را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصریح کرد: مونتاژ راه های کشاورزی در جدا خصوصی باند بالای هزار خانواده در استان کردستان نوک دادن شده است.

انتهای پیام