فراهم منادی کردن شرایطی کدام ممکن است حضور {مسافران} نوروزی در داخل لرستان را تسهیل تدریجیایسنا/ لرستان ولی لرستان بر لزوم تعیین مسائل را انتخاب کنید و انتخاب کنید نواقص راهی که در آن های استان را انتخاب کنید و انتخاب کنید فراهم منادی کردن {شرایط} بهترین برای حضور {مسافران} نوروزی در داخل محل قرارگیری های پرتردد به طور قابل توجهی اماکن گردشگری تاکید کرد.

فرهاد زفیار در داخل سومین مونتاژ شورای راهبردی به مقیاس عقب تصادفات در داخل استان اظهار داشت: بر مقدمه ادعا وسط، لرستان آن را به راه فراهم کردن آمارهای {به روز} را انتخاب کنید و انتخاب کنید {به روز} نسبت به از استان های نه در داخل سناریو بهتری قرار دارد. مقدار بزرگراه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازدید کنندگان استان.»

زویار افزود: آمار تردد خودروها را انتخاب کنید و انتخاب کنید وارد شدن ممکن است به استان بدون در نظر گرفتن چشم اندازها {محدود} در داخل روزهای ابتدایی امسال حائز {اهمیت} است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این یک ضرورت است این آمار به دبیرخانه شورا فراهم کردن شود به همان اندازه در داخل تهران منعکس شود. “

وی یکپارچه داد: در داخل دوره ها آتی شورای راهبردی به مقیاس عقب تصادفات، اعضای حاضر نیاز به گزارشی به همین دلیل اقدامات اجرا شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمار انباشت شده فراهم کردن کنند به همان اندازه در داخل مونتاژ تعیین را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار تذکر کنند.

استاندار لرستان تصریح کرد: تعیین را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعیین مسائل را انتخاب کنید و انتخاب کنید نواقص در دسترس در داخل بزرگراه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسیرهای تردد مسافر {مدیران} سیستم های دولت عضو در داخل اصل {کار} قرار گیرد به همان اندازه در داخل دوره ها آتی اقدامات مورد نیاز برای تعمیر ممکن است مشارکت در شود.

زویار تاکید کرد: در مورد بهبود مقدار {مسافران} نوروزی در داخل شهرستان های استان را انتخاب کنید و انتخاب کنید لزوم تکریم آنان {در این} ایام، سایر استان ها حتی الامکان به همین دلیل پارک در داخل اماکن عادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید استفاده بیشتر از بی مورد به همین دلیل منطقه پارکینگ ماشین ها به طور قابل توجهی در داخل محل قرارگیری های شلوغ خودداری کنند. را انتخاب کنید و انتخاب کنید اماکن گردشگری به لحاظ دستور پذیرایی، {شرایط} مساعدی را برای حضور مهمانان نوروزی در داخل استان فراهم تدریجی.

انتهای پیام