فرانسه شش دیپلمات روس را ریختن کردوزارت خارجه فرانسه همراه خود احضار مشاور سفارت روسیه معرفی شد کدام ممکن است شش دیپلمات روسی در داخل پاریس نیاز به ملت را توقف کنند.

به گزارش ایسنا، به نقل به همین دلیل سعدی البلد، افسران فرانسوی ادعا کردند کدام ممکن است این اشخاص حقیقی پس به همین دلیل عملیات مخفیانه سرویس های اطلاعاتی روسیه در داخل فرانسه شناخته شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید خرس محافظت دیپلماتیک ورزش می کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوست ندارم چیز خوب در مورد ایمنی سراسری حرکت می کردند.

وزارت امور خارجه فرانسه معرفی شد کدام ممکن است مشاور سفارت روسیه کدام ممکن است عصر دوشنبه به وزارت خارجه فرانسه احضار شده بود، به همین دلیل قطعنامه ریختن شش دیپلمات روسی مطلع شده است.

انتهای پیام