فرانسه به جاسوسی به همین دلیل پایگاه‌های نیروی دریایی ملت پولی متهم شدپس به همین دلیل اینکه نظامی فرانسه ویدئویی منتسب به “مزدوران روسی” را چاپ شده کرد تخصصی ایجاد می کند جاری دفن اجساد کشته‌شدگان در داخل شمال پولی هستند، حاکمان نیروی دریایی پولی، فرانسه را به جاسوسی متهم کردند.

به گزارش ایسنا، به نقل به همین دلیل اینترنت‌موقعیت یابی دویچه‌ وله، چندی پیش نظامی فرانسه معرفی شد کدام ممکن است نیروهای روسی نمایندگی “واگنر” اجسادی را در داخل نزدیکی پایگاه نیروی دریایی “گوسی” در داخل شمال پولی دفن کرده‌اند به همان اندازه فرانسوی‌ها را متهم کنند کدام ممکن است بعد به همین دلیل عقب‌نشینی عالی گوردسته جمعی پایین سرشان جا گذاشته‌اند.

حاکمان نیروی دریایی پولی روز سه‌شنبه در داخل بیانیه مطبوعاتی‌ای عنوان داشتند: «فرانسه در داخل گذشته تاریخی ۲۰ آوریل هواپیماهایش را “به طور {غیرقانونی}” بر فراز پایگاه نیروی دریایی ما فرستاده است؛ مناسب در برهه ای پس به همین دلیل اینکه نیروهای فرانسوی پایگاه نیروی دریایی را به افسران پولی عرضه دادند.»

نظامی فرانسه مدعی شد ویدئوها را به این علت چاپ شده کرده کدام ممکن است بعدا پیشرفته ترین و پیشرفته ترین پولی را انتخاب کنید و انتخاب کنید روسیه سعی نکنند فرانسه را به ارتکاب این خلاف قانون متهم کنند.

حاکمان نیروی دریایی پولی ادعا کردند کدام ممکن است در برهه ای پس به همین دلیل تخلیه ویدئو فرانسه، نسبت به وجود گورهای دسته‌جمعی حاد آگاه شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصل اطلاعات‌اند به همان اندازه تحقیقات مورد نیاز مشارکت در شود. سخنگوی پیشرفته ترین و پیشرفته ترین پولی، فرانسه را به جاسوسی به همین دلیل پایگاه‌های نیروی دریایی پولی متهم کرده است.

انتهای پیام