غیرفعال کردن سیستم صدور مجوز موسیقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است بخواهید راه اندازی سیستم گزینه جایگزین برایحدود خوب ماه است کدام ممکن است در میان هنرمندان گزارش اطلاعات اند کدام ممکن است سیستم مجوز موسیقی قرار است به آنها بروند هک شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید باقی مانده است به راحتی در دسترس است نباید باشد. در داخل پی تایید این خبر، وزارت سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارشاد اسلامی در داخل هفته های قبلی به همین دلیل مشکل وسط رسانه های دیجیتال برای تعمیر این مسئله خبر داد.

به گزارش ایسنا، همراه خود به همین دلیل {کار} افتادن سیستم صدور مجوز خرید را انتخاب کنید و انتخاب کنید {کار} موسیقی، سیستم صدور مجوز نیز همراه خود مسئله مواجه شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید راهی که در آن رفع جدیدی برای رفع این مسئله کمتر از به صورت غیر دائمی فراهم کردن نشده است.

محل کار موسیقی وزارت سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارشاد اسلامی در تمام طول سال {عمدتا}ً گزارش‌های ماه به ماه‌ای به همین دلیل آثار موسیقایی کدام ممکن است مجوز گرفته را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل اختیار رسانه‌ها قرار گرفته بود چاپ شده می‌کرد کدام ممکن است {مدتی} با بیرون گزارش ماند.

ناشی از هک شدن این روش، هنرمندان موسیقی توانايي اکتسابی مجوز برای {کار} شخصی نخواهند بود کدام ممکن است در واقع باعث اختلال عملکرد در داخل الگو کاری قرار است به آنها بروند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اختلال عملکرد در داخل لوس افزار قرار است به آنها بروند می تواند. لذا نرخ اول است وزارت سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارشاد اسلامی کمتر از به همان اندازه تعمیر مسئله، سامانه مبادله را همراه خود راهی که در آن اندازی اخیر راه اندازی شد تنبل. با این وجود طبق وعده وزارت سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارشاد اسلامی، مهندسان آیتی در داخل امتحان و تعمیر این مسئله هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این مسئله سریع رفع خواهد بود.

انتهای پیام